شنبه 3 آذر 1386

پرونده سازی امنيتی کيهان بر اساس حروف الفبا، پريش پاهکين


Parish4ir@gmail.com

پروژه مثل هميشه از کاخ سفيد شروع ميشود پس از ميانبر های متعدد از "خانواده پهلوی" و "صهيونيست ها" عبور کرده و می رسد به عبای آقايان "هاشمی"،"کروبی"،"خاتمی".گذشته از نامهای شناخته شده ای چون "ولی نصر" ،"ابراهيم يزدی" و "مهرزاد بروجردی" "رامين جهانبگلو"، در همه جای اين ليست امنيتی با اشخاص مجهول الهويه ای روبرو هستيم که نامهايشان رامجموعه ای از ترکيب "اين آقا" ،"اين خانم" و حروف الفبا مشخص کرده است . همه آنها به نوعی با "سرويسهای امنيتی بيگانه "رابطه دارند و همه آنها در روزنامه های به اصطلاح "اصلاح طلب قلم می زنند.اين پروژه قرار است دامن هر کسی را که برخلاف "مقام عظمای ولايت " دم از دين و اسلام و ايران می زند را بگيرد و بی محکمه همه را از دم تيغ بگذراند.در اين پروژه حسين شريعتمداری تنها پرونده سازی نمی کند بلکه اسناد و مدارک ارائه می دهد تا راه بر بگير و ببندهای بعدی کاملا باز باشد. طرفه نيزه ای است اين قلم در دستان حسين بازجو گوينده رسمی ولايت فقيه ! تا سرنيزه اش به جانتان ننشسته باشد و تا زبان بازجويی های او را نشناخته باشيد اهداف اين پروژه را درنخواهيد يافت .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

همه جا رد پاهای "احزاب غير قانونی" و همه جا آثار "خيانت" وجود دارد و همه جا هدف سه نفر هستند که گويا پيش از اين ياران غار امام و انقلاب بوده اند اما اينک مغضوب درگاه ولايتند.شريعتمداری در پايان به ارشاد "اين آقايان زعما " پرداخته و خواسته است تا دير نشده و شراره اين آتش قهر ولايت به زير عبای "اين آقايان" نرسيده را ه خود را از خائنين جدا کنند و گرنه "مقام ولايت" مجبور است برای اينکه اوضاع " مسئله دار نشود"، "اين آقايان " را از خودروی خويش پياده کند!

پريش پاهکين
۳/۹/۸۶

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پرونده سازی امنيتی کيهان بر اساس حروف الفبا، پريش پاهکين' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016