سه شنبه 1 آبان 1386

کنفرانس صلح خاورميانه، پايان کار جمهوری اسلامی، پريش پاهکين

محمود عباس رييس تشکيلات خودگردان در سفر اخير خود استقرار کشور مستقل فلسطين را تا آخر سال ۲۰۰۸ امکان پذير دانسته و حرکتهايی که به تازگی از سوی رهبران هر دو طرف صورت می گيرد نشان می دهد که اگر اين بارخواست جامعه جهانی برحل دايمی بحران متمرکز شده باشد ، خاور ميانه بلازده سرانجام رنگ آرامش را به خود خواهد ديد. کشورهای مسلمان نيز به آرامی و با احتياط پا بر روی منطقه ممنوعه نهاده و جسته و گريخته موافقت ضمنی خود را با تشکيل کنفرانس اعلام ميکنند .در اين معادلات اما نقش جمهوری اسلامی چون کلافی سردر گم مبهم و نامعلوم است. بی گمان حمايت حکومت از گروههای شبه نظامی و نهضت انتفاضه فلسطين در سالهای گذشته با رسالت سازمان آزاديبخش و شخص ياسر عرفات به خصوص در سالهای اول پس از انقلاب اسلامی ارتباط تنگاتنگی داشته است. جمهوری اسلامی که فراتر از تمام حکومتهای منطقه با تمام ابزارهای ممکن همواره سنگ حمايت از فلسطين را به سينه زده است ، مخالفت خود را با تشکيل اين کنفرانس اعلام داشته و ولی امر مسلمين که خود را داعيه دار حمايت بلامنازع از فلسطينيان می داند پيشاپيش کنفرانس را تحريم کرده و احمدی نژاد از هر تريبونی برای بلند کردن فرياد "ضدصهيونيستی "استفاده می کند. به نظر می رسد حکومت دريافته است که حل بحران اصلی ترين دستمايه سياسی موجوديت حاکميت ولايت فقيه را که "صهيونيست ستيزی" است از بين خواهد برد .

مسئله فلسطين تمام اين سالها گاه به بهای ناديده گرفته شدن منافع ملی ايران و ايرانيان تمام سياستهای حکومت را تحت الشعاع قرار داده است تا جايی که اين پرسش همواره برای تلاشگران و نيروهای جوان نسل سوم و همه "مردم ايران " مطرح بوده که:" به راستی چه سری در اين دشمنی آشکار با اسراييل نهفته است ؟" از سوی ديگر روابط حکومت اسلامی با گروههای شبه نظامی و مقاومت مسلحانه در فلسطين و لبنان به دليل عدم شفافيت سران حاکم در اذهان عمومی ايرانيان همواره در هاله ای از ابهام بوده و حکومت همچون ساير موارد بازيهای سياسی اش هيچ تعهدی در قبال آگاه ساختن مردم در خود حس نمی کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آيازمان آن فرا نرسيده است که نخبگان ،فرهيختگان و آگاهان عرصه سياسی ايران با توجه به بحرانهای فزاينده پيش روی کشور که می رود تا جنگی تمام عيار را بر گرده ايرانيان تحميل نمايد و در حالی که تماميت ارضی و حقوق و منافع ملی ما در معرض تاراج وتاخت و تازهای سياسی قرار گرفته است يکبار برای هميشه با صداقت و صراحت اين معمای پيچيده تاريخی را شکافته و جلوی فاجعه ای بزرگ را بگيرند؟

پريش پاهکين
Parish4ir@gmail.com

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'کنفرانس صلح خاورميانه، پايان کار جمهوری اسلامی، پريش پاهکين' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016