دوشنبه 12 آذر 1386

صلح عادلانه ميان فلسطينی ها و اسرائيل به سود مردم ايران و منطقه است، اطلاعيه نهضت مقاومت ملی ايران

نمايندگان مردم فلسطين و اسرائيل در کنفرانس آناپوليس به تاريخ ۲۷ نوامبر ۲۰۰۷ عزم خود داير بر اتخاذ به يک راه حل تاريخی را که هدف آن تشکيل دولت فلسطين و برقراری صلح ميان آن دولت و اسرائيل تا پايان سال ۲۰۰۸ ميلادی خواهد بود، اعلام داشتند.

اين پيام کنفرانس، خبر خوبی برای طرفداران صلح در جهان، بويژه نيروهای معتدل خاورميانه است. طرفين پس از چندين دهه جنگ و خونريزی، راهی جز کوشش مجدد از طريق سياسی برای رسيدن به صلح نمی بينند. جريان های معتدل در فلسطين و کشورهای عربی دريافته اند که خروج از اوضاع اسفبار کنونی و حرکت به سوی آينده ای بهتر، راه حل نظامی ندارد و نيروهای هوشيار سياسی در اسرائيل نيز بايد به اين نتيجه رسيده باشند که استفاده از قدرت نظامی و زير پاگذاشتن حقوق مردم فلسطين، همانگونه که تجارب گذشته نشان داده است نمی تواند ضامن يک امنيت پايدار برای کشورشان باشد.
صلح عادلانه و پايدار ميان فلسطينی ها و اسرائيل به نفع طرفداران صلح و آزادی و به زيان اسلامگرايان متعصب، تروريسم و ديکتاتوری های منطقه است. صدام حسين عراق، طالبان افغانستان و جمهوری اسلامی ايران، همه مدعی دفاع از حقوق مردم فلسطين بوده اند، حال آنکه پس از به قدرت رسيدن، خونين ترين ديکتاتوری ها را در کشور خود برپا کرده اند. با آگاهی به اين که صلح عادلانه ميان فلسطينی ها و اسرائيل ميتواند، زمينه اصلی رشد افکار افراطی و ضد دموکراتيک در منطقه را از ميان ببرد، از بنيادگرايان حماس و احمدی نژاد تا احزاب افراطی اسرائيل، همگی يکصدا با آن به مخالفت پرداختند.

اما پيام ديگر کنفرانس آناپوليس، نمايش قدرت سياسی مشترک آمريکا، عربستان، سوريه، ساير حکومت های عربی و اسرائيل عليه جمهوری اسلامی ايران بود. علی رغم کمک های مالی جمهوری اسلامی برای نگه داشتن سوريه به عنوان متحد، سران اين کشور نه تنها در اين کنفرانس شرکت نمودند بلکه تظاهرات عليه آن را قدغن کرده، علاوه بر آن از برگذاری کنفرانسی که قرار بود با شرکت جمهوری اسلامی، حماس و حزب الله لبنان در دمشق برپا شود، خود داری کردند و کنفرانس مزبور ناچار اکنون از طرف احمدی نژاد در تهران برگذار ميشود. جمهوری اسلامی با از دست دادن سوريه به عنوان متحد، در منطقه منزوی تر از پيش ميگردد و جز حزب الله لبنان و بنياد گرايان حماس که به ويژه از نظر مالی به خود آن وابسته اند، متحد ديگری ندارد. کنفرانس آناپوليس يک زنگ خطر بزرگ ديگر برای مردم ايران و معرف وضع وخيم کشور است. نظام حاکم از يک طرف دائما دشمنی کامل خود با مردم را به نمايش گذاشته، کليه آزادی ها و حقوق آنان را پايمال می کند و از طرف ديگر در صدد است با قدرتهای جهانی روبرو شود و با ادامه ی برنامه ی تنش زای هسته ای، مبارزطلبی های بيخردانه در منطقه و پشتيبانی از نيروهای افراطی آن، کشور را به انزوای کامل کشانده است. وضعيتی که دود آن به جشم مردم بی پناه ايران رفته و خواهد رفت.

صلح عادلانه ميان فلسطينی ها و اسرائيل به نفع کليه مردم منطقه است. مخالفت با آن و پشتيبانی از نيروهای افراطی، اقدامی ضد منافع منطقه و مردم ايران بوده، نتيجه ای جز منفرد شدن بيشتر ايران در ميان مردم جهان نداشته و نخواهد داشت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نهضت مقاومت ملی ايران، در عين هوشياری کامل نسبت به شرايط سخت اين مذاکرات برای مردم فلسطين، ضمن طرفداری از يک صلح عادلانه و پايدار بين ملت فلسطين و کشور اسرائيل، هرگونه مخالفت با کوشش برای رسيدن به چنين صلحی را محکوم نموده و به سهم خود بار ديگر به سران جمهوری اسلامی هشدار ميدهد که با رعايت کامل قطعنامه های شورای امنيت، تشريک مساعی با جامعه جهانی برای پيدا کردن راه حل های منطقی برای حل مساله هسته ای، پايان دادن به مخالفت عليه صلح ميان ملت فلسطين و اسرائيل و خاتمه دادن به پشتيبانی از نيروهای افراطی در منطقه، کاری نکنند که کشور با تحريم اقتصادی بيشتر و فاجعه جنگ روبرو گشته و بيشتر از پيش در ورطه ی ورشکستگی سياسی، معنوی و اقتصادی فرو غلطد.


ايران هرگز نخواهد مرد
نهضت مقاومت ملی ايران
نهم آذرماه ۱۳۸۶ برابر سی ام نوامبر ۲۰۰۷
http://www.namir.info
http://www.melliun.org/nehzatm.htm

Copyright: gooya.com 2016