پنجشنبه 19 اردیبهشت 1387

اظهارنظر سخنگوی وزارت خارجه در باره رای دادگاه تجديد نظر لندن در رابطه با مجاهدين خلق، مهر


رای دادگاه تجديدنظر انگليس درباره منافقين نشانه برخورد دوگانه با تروريسم است

سخنگوی وزارت خارجه رای دادگاه تجديد نظر لندن مبنی بر خروج منافقين از فهرست گروه های تروريستی را به شدت محکوم کرد و اين حکم را سياسی، فاقد پايه های حقوقی و ناشی از برخورد دو گانه انگليس با مسئله تروريسم دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، سيد محمد علی حسينی با اشاره به مواضع پيشين مقامات ارشد انگليس مبنی بر ماهيت تروريستی اين گروهک تاکيد کرد: مقامات قضايی لندن بايد به افکار عمومی انگليس و جهان به ويژه ملت ايران درباره علت صدور اين حکم پاسخ دهند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وی افزود: اقدامات گسترده گروهک تروريستی منافقين عليه مردم ومسئولان جمهوری اسلامی ايران برهمگان روشن بوده و انگليس با خروج نام اين گروهک از فهرست گروه های تروريستی تنها به ترويج تروريسم و خشونت گرايی کمک می کند.

Copyright: gooya.com 2016