چهارشنبه 8 خرداد 1387

اطلاعيه سازمان مجاهدين خلق: حمله موشکی جمهوری اسلامی به پايگاه اشرف

حمله موشکی رژيم ملايان به شهر اشرف

جنايت جنگی در خاک عراق عليه افراد حفاظت شده طبق کنوانسيون چهارم ژنو
فراخوان به شورای امنيت ملل متحد، نيروی چند مليتی و دولت عراق
برای مجازات فاشيسم مذهبی حاکم بر ايران و خلع يد از اين رژيم در عراق،
اخراج پاسدار کاظمی قمی سرکرده نيروی تروريستی قدس در بغداد
رژيم جنگ افروز آخوندی در ساعت چهار و بيست دقيقه بعد از ظهر امروز دوشنبه ۶خرداد ماه ۱۳۸۷، شهر اشرف، را در يک تعرض آشکار جنگی با موشک های موسوم به گراد، هدف حمله قرار داد.
روی بدنه موشک ها به زبان فارسی تاريخ ايرانی ۲۴-۵- ۱۳۸۴ به چشم ميخورد. که معادل ۱۵اوت ۲۰۰۵ می باشد. در اين حمله موشکی به هيچيک از ساکنان اشرف آسيبی نرسيد.
اين تعرض جنايتکارانه جنگی در حالی صورت می گيرد که سه هفته پس از صدور حکم قطعی دادگاه استيناف انگلستان مبنی بر حذف نام سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست سازمان های تروريستی ، واکنش های هيستريک فاشيسم مذهبی بشدت ادامه دارد و سردمداران رژيم از خشم و عصبانيت همچون مار به خود می پيچند.
رژيم آخوندها پس ازشکست مفتضحانه در ممانعت از لغو برچسب تروريستی، ماموريت اصلی سفارت خود در بغداد را توطئه عليه ساکنان اشرف قرار داده است.
هدف قرار دادن قرارگاه اشرف که همگی ساکنان آن افراد حفاظت شده طبق کنوانسيون چهارم ژنو هستند، نقض آشکار حقوق بين الملل ، حقوق انساندوستانه بين المللی و کنوانسيونهای ژنو ميباشد و جنايت آشکار و عريان جنگی محسوب ميشود.
سازمان مجاهدين خلق ايران ، شورای امنيت ملل متحد، صليب سرخ بين المللی، کميساريای عالی پناهندگان، نيروهای چند مليتی و دولت عراق را به محکوم کردن اين جنگ افروزی و جنايت جنگی در خاک عراق عليه افراد حفاظت شده و همچنين به مجازات فاشيسم مذهبی حاکم بر ايران و خلع يد از اين رژيم در عراق فرا ميخواند. اخراج پاسدار کاظمی قمی سرکرده نيروی تروريستی قدس در بغداد و تعطيل سفارت آخوندها در بغداد که پايگاه تروريسم و جاسوسی و کانون اصلی ناامن کردن و بی ثبات سازی در عراق است بسيار ضروريست.

سازمان مجاهدين خلق ايران
۶خرداد ۱۳۸۷


سخنگوی دفتر اروپايی مجاهدين در اسلو اين تعرض جنگی را علامت و جرقهی جنگ افروزی جديدی از سوی رژيم آخوندها و حاکی از چرخش تعادل عليه اين رژيم توصيف کرد. و افزود:
دنيا به چشم می بيند، رژيم ولايت فقيه که ديگران را از جنگ پرهيز ميداد، اکنون بنابر ماهيت ارتجاعی و جنگ افروزانه اش در راستای صدور بحران به خارج از مرزهای ايران، آغازگر دور جديدی از جنگ شده است. اين در حاليست که رژيم آخوندی به روشنی ميداند که مجاهدين در اشرف از ۵سال پيش هيچ سلاحی در اختيار ندارند. هيچگونه عمليات رزمی و نظامی هم انجام نداده اند و حفاظت آنها طبق قوانين و کنوانسيونهای بين المللی بر عهده نيروی چند مليتی است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از اين پيشتر رهبر مقاومت در پيام نوروزی خود گفته بود که : « رژيم آخوندی هماوردی جز مجاهدين خلق ايران و جايگزينی جز شورای ملی مقاومت ايران نمييابد و با تمام توان و شدّت و حدّتی جنون آميز در پی نابود کردن آنهاست». چه گروهک ناچيز و سکت مطرودی که اينچنين رژيم را به رعشه انداخته است! براستی که « پرچمداری و درخشش شگرف مريم و شکوه شگفت انگيز ششمين سال پايداری در اشرف که آدمی را خاضع و خاشع ميکند، برای اين رژيم ديوانه کننده و غيرقابل تحمل است».
سخنگوی مجاهدين جنايت جنگی امروز را جدی ترين نشانه چرخش تعادل بعد از ۵ سال در سال خطير و تعيين کننده کنونی در مسير تعيين تکليف نهايی خواند و به رژيم ابله آخوندی که گمان ميکند بدين وسيله ميتواند با حذف برچسب تروريستی مقابله نموده و موازانه جديدی ايجاد کند، گوشزد کرد: هرچند جنون آخوندها حد و مرز نمی شناسد اما حرف مجاهدان اشرف و عموم جوانان و دانشجويان ميهن اسير را خوب بخاطر بسپارد که : ما زن و مرد جنگيم ، بجنگ تا بجنگيم!

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه سازمان مجاهدين خلق: حمله موشکی جمهوری اسلامی به پايگاه اشرف' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016