یکشنبه 12 خرداد 1387

پيام يک تغيير لحن، بابک داد

BabakDad3.gif
آقای لاريجانی در جايگاه رياست مجلس هشتم،ظاهرا" بنا دارد از نرمی پيشين خود به کلی فاصله گرفته و قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان اتمی دولت را قوی تر کند. اين را صراحت و تندی لحن وی در اولين نطقش اثبات کرد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

babakdad@hotmail.com

صحبتهای «تند» آقای لاريجانی در روز اول رياستش بر مجلس هشتم،اصلاح مواضع «نرم» پيش از اينش بود! اين تصحيح موضع لاريجانی اثبات کرد سياست اتمی ايران، قاطع و روش مند است و از قاعده ای پيروی می کند که رفتارهای ملايم اشخاص، چيزی از قاطعيت آن نمی کاهد و عدول از چارچوبهای آن از سوی هيچکدام از افراد مسئول ممکن و پذيرفتنی نيست.به عبارت ديگر، پيام تصحيح لحن لاريجانی اين است که حتی افرادی در سطح و موقعيت او هم بايد خود را با سياست کلان اتمی کشور هماهنگ کنند.در واقع شايد اين تغيير لحن، تعجب انگيز باشد.به ويژه و بيش از ما که اينجاييم و اين فراز و نشيب لحن و مواضع افراد را می شناسيم،غرب از اين تغيير لحن و موضع لاريجانی حيرت کرده است! گمان آنان اين بود که لاريجانی بدليل سخنان عملگرايانه و مواضع منطقی و نرمترش در دوران رياست تيم مذاکره کنندگان اتمی، لابد می تواند گره مذاکرات را باز کند و تعليق غنی سازی را به مقامات ايرانی بقبولاند. ارزيابی غربيها اين بود که لاريجانی دقيقا"به دليل همان لحن ملايم و مواضعش،تحت فشار دولت نهم برکنار شد و نتوانست به کار خود در کنار تندرويهای دولت احمدی نژاد ادامه دهد.بابت همين هم طی ماههای اخير،لاريجانی مورد تمجيد غرب قرار داشت و از استعفايش حسرتهای زيادی ابراز می شد. اما او با اولين نطقش در جايگاه رياست مجلس هشتم نشان داد حساسيت مسئله هسته ای برای نظام چنان بالاست که از همگی اشخاص، صرفا" هماهنگی کامل و لحن مشترک و بقولی وحدت کلمه انتظار می رود. يعنی اگر به نظر می رسيد آقای لاريجانی قبلا" کمی از مواضع قاطع هسته ای نظام عدول کرده اينک با تصحيح «ملايمت» مواضع پيشين خود، می تواند دوباره جواز ورود به مراکز قدرت را بگيرد. آقای لاريجانی در جايگاه رياست مجلس هشتم،ظاهرا" بنا دارد از نرمی پيشين خود به کلی فاصله گرفته و قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان اتمی دولت را قوی تر کند.اين را صراحت و تندی لحن وی در اولين نطقش اثبات کرد.اين يکدستی البته مواضع ايران را شفافتر می کند و موضع مشخص تری به جهان ابراز خواهد نمود.و گامی است بسوی شفافيت بيشتر و شفافيت همواره مفيد است.

www.babakdad.blogfa.com

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيام يک تغيير لحن، بابک داد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016