جمعه 17 خرداد 1387

ديدار دوره ای هيئت نمايندگی فدائيان خلق (اکثريت) با ارگان های اروپائی در بروکسل، کار آنلاين


در ادامه ملاقاتهای دوره ای گروه کار بين الملل سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) با ارگان های اتحاديه اروپا، در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۳ و ۴ ژوئن ديدارهايی با مسئولی از شورای اروپا، نماينده پارلمان و رئيس گروه فراکسيونی چپ در پارلمان اروپا، يکی از مسئولان گروه فراکسيونی سبزها در پارلمان اروپا، يکی از مسئولان ايران کميسيون اروپا و يکی از نمايندگان پارلمان از حزب چپ آلمان انجام شد. علاوه بر اين، ديداری نيز با بخش روابط بين الملل و جمعی از نمايندگان احزاب سبز( فرانسه زبان و فلاموند زبان) در پارلمان فدرال بلژيک صورت گرفت. هيئت نمايندگی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در اين ديدارها شامل آقايان علی پور نقوی و علی صمد می شد. موضوعات ثابت گفتگو در همه اين ديدارها عبارت بودند از: اوضاع اقتصادی ايران، تحولات سياسی خاصه پس از انتخابات هشتمين دوره مجلس، تحولات در پرونده هسته ای و وضعيت حقوق بشر در ايران.
در زمينه اوضاع اقتصادی، شمای وضع که با افزايش روزمره گرانی، فقر و تورم و آشکار شدن سوء مديريت کابينه احمدی نژاد در اداره امور اقتصادی رقم می خورد، ترسيم و تشريح شد و اين که وضع اقتصادی به يکی از موضوعات مقدم مناقشات درونی جمهوری اسلامی و مسائل مقدم جامعه تبديل شده و نيز اين که اين وضعيت به عنوان يکی از عوامل اصلی تضعيف کننده موقعيت احمدی نژاد در جمهوری اسلامی عمل می کند، مورد تاکيد قرار گرفت. نحوه برخورد احمدی نژاد با هر نوع مخالفت با سياستهای [اقتصادی] اش، حتی در درون کابينه او که غالباً به صورت استعفا و برکناری صورت می گيرد، مشدّد نارضايتی در درون حاکميت از او و موقعيت ضعيف او می باشد.

در زمينه مربوط به تحولات سياسی بالادستی "اصولگرايان" در مجلس شورای اسلامی در عين وجود جناحهای مختلف در درون آنان تشريح شد. مبتنی بر واکنشهای نشريات و شخصيتهای "اصولگرا، اين برداشت ارائه شد که جناح راست سنتی اصولگرايان موقعيت دست يافته خود در مجلس را اولاً برای زمينه جينی مذاکره با امريکا و ثانياً محدود کردن سياستهای احمدی نژاد بخصوص از طريق آقای لاريجانی آماده می کنند. به علاوه اين توجه داده شد که لاريجانی صرفاً به رياست مجلس آن هم مجلسی ضعيف اکتفا نخواهد کرد. به عبارتی ديگر می توان منتظرچالش های آتی بين او و احمدی نژاد بود. لاريجانی در روزهای اخير با اتخاذ زبان سخت عليه آژانس بين المللی انژری هسته ای و با انگشت گذاشتن بر مسائل اقتصادی می کوشد موقعيت خود را در اين چالشها تحکيم کند.

در زمينه پرونده هسته ای مقدمتاً اين نکته قابل ذکر است که در هفته آينده آقای خاويار سولانا به ايران سفر خواهد کرد و به نمايندگی از جانب شش کشور( آلمان، انگليس، فرانسه، آمريکا، چين و روسيه) مجموعه پيشنهادی جديدی را به مقامات ايران ارائه خواهد داد. اين مجموعه پيشنهادی تفاوتش با مجموعه قبلی فقط در مشخص تر بودن هر يک از مفاد پيشنهاد است. از سوی ديگر جمهوری اسلامی ايران نيز مجموعه پيشنهادی خود را به شش کشور مذکور ارائه داده است که آن نيز حاوی مواضع آشنای جمهوری اسلامی در برخورد به بحران پرونده هسته ای آن است. طرفين در تمام گفتگوها توافق داشتند که در کادر پيشنهادهای صورت گرفته امکان گشايش در بن بست موجود متصور نيست. هيات نمايندگی سازمان ايده سازماندهی غنی سازی اورانيوم در کنسرسيوم های بين المللی را قابل مذاکره تلقی می کرد که اين تلقی مورد توافق و استقبال بعضی از طرفين گفتگوها بود. در اين خصوص نماينده شورای اروپا گرچه با اين ايده توافق نداشت اما بر اهميت پذيريش رسمی پروتکل الحاقی توسط مجلس شورای اسلامی ايران و اولويت اين خواست از جانب اتحاديه اروپا از زاويه فنی نسبت به تعليق غنی سازی تاکيد کرد. آن چه که در پاره ای از ديدارها از جانب طرف اروپائی به تصريح بيان می شد و در پاره ای ديگر از ديدارها محسوس بود، اين که تغيير در مسير بحران پرونده اتمی جمهوری اسلامی با حضور [سياست] بوش و احمدی نژاد در آمريکا و ايران متصور نيست و دريچه های تعيير تنها پس از انتخابات در هر دو کشور ممکن است گشوده شوند، که اين نيز وابسته به نتايج انتخابات است.

در زمينه حقوق بشر هيات نمايندگی سازمان با تاکيد بر اين نکته که وضع حقوق بشر در ايران دائماً وخيم بوده و در دوره پس از رياست جمهوری آقای احمدی نژاد سير مدام منفی داشته است، آنچه را که در حال حاضر عليه اقليت مذهبی بهائی و فعالين مدنی کردستان ايران جريان دارد قابل توجه ويژه دانست. هيات نمايندگی سازمان دستگيری تمام اعضای هماهنگ کننده جامعه بهاييان در ايران و انتساب انفجار شيراز به دستگيرشدگان، با توجه به اظهارات الهام (سخنگوی کابينه احمدی نژاد) در اين باره از يک طرف و صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر و وضعيت وخيم کبودوند و ديگر فعالين مدنی کرد ايرانی از سوی ديگر را از زمره نمونه های بسيار نگران کننده که نيازمند اقدام فوری اند تشريح کرد و از طرف ديدارهای خود خواهان اخذ موضع در اين موارد، اعمال فشار بر جمهوری اسلامی برای لغو حکم اعدام کمانگر و آزادی بهاييان دستگير شده و فعالين جامعه مدنی شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

توافق های قابل ذکر در جريان اين شش ديدار عبارتند بودند از:
۱- توجه به امر ناهنجار وضعيت حقوق بشر در ايران و پيگيری مداوم مسائل مربوط به آن توسط ارگان های مسئول اروپائی. در حين حال که موضوع پيدا کردن توازنی بين موضوعات حقوق بشری و پرونده هسته ای جمهوری اسلامی برای نماينده کميسيون اروپا مطرح بود؛
۲- توافق قابل توجهی بر سر اين ايده که توليد اورانيوم غنی شده برای مصارف صلح آميز توسط کنسرسيومهای جهانی صورت گيرد؛
۳- لزوم و امکان ايفای نقش موثرتر ارگان های اروپايی چه در رابطه با پرونده هسته ای و چه در ارتباط با وضع حقوق بشر در ايران، در عين حال که دشواريهای تداوم مناسبات با جمهوری اسلامی حتی در سطح کمونيکاسيون ( مراوده) مورد اشاره بعضی از طرفهای اروپائی ديدارها بود.
در پايان همچنين نسبت به تداوم ديدارها و اجرای بعضی پيشنهادهای عملی ارائه شده توسط هيات نمايندگی سازمان توافقاتی حاصل شد.

Copyright: gooya.com 2016