چهارشنبه 1 خرداد 1387

هم ميهنان بهايی بايد آزاد شوند! فدائيان خلق (اکثريت)

اعلاميه هيأت سياسی – اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

شش تن از اعضای محفل ملی بهاييان ايران بازداشت شده اند. در تاريخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۶ يک عضو ديگر اين مجمع نيز بازداشت شده بود. بدين ترتيب همه مسئولان جامعه بهايی ايران در زندانهای جمهوری اسلامی به سر می برند. روز ۳۱ ارديبهشت علامحسين الهام سخنگوی دولت احمدی نژاد دستگيری هم ميهنان بهايی را تأييد کرد و مدعی شد اين عده نه به دلايل عقيدتی، بلکه به اتهام "امنيتی" زندانی شده اند.
وارد کردن اتهام امنيتی به هم ميهنان بهايی ما به نگرانی درباره امنيت جانی آنان دامن زده است. جمهوری اسلامی کارنامه ننگينی در کشتار، زندانی کردن، شکنجه و تحميل محروميتهای گوناگون اجتماعی بهاييان ايران دارد. از همان روزهای انقلاب ۱۳۵۷ و حتی پيش از آنکه حکومت مذهبی به قدرت برسد، بهاييان ايران در معرض حملات نيروهای بنيادگرای اسلامی قرار گرفتند. پس از انقلاب، اين حملات رسميت يافت و بهاييان ايران به شدت مورد پيگيرد قرار گرفتند. صدها ايرانی بهايی توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند. بسياری از بهاييان سالها در زندان به سر بردند. اموال بسياری از هموطنان بهايی ما مصادره شد. ده ها هزار بهايی ايرانی ناگزير از ترک وطن خود شدند.
پس از آنکه از اواسط دهه ۱۳۷۰ به بعد جمهوری اسلامی تحت فشار افکار عمومی جهان و برای کسب وجهه در عرصه بين المللی کوشيد سرکوب جامعه بهايی ايران به صورت آشکار با ابعاد گذشته بازتاب نيابد، در دوره رياست جمهوری احمدی نژاد تبليغات ضدبهايی شدت يافته است. اکنون دشمنی با اقليت مذهبی بهايی در ايران رو به افزايش است. علاوه بر اقدامات نهادهای دولتی عليه بهاييان، رسانه های حکومتی نيز کارزار جديدی را عليه بهاييان آغاز کرده اند. خبرگزاری دست راستی فارس از قول فردی که "کارشناس" ناميده است خواهان آن شده است که "مردم" نيز به پيروی از حکومت عليه بهاييان اقدام کنند. اين دعوت يادآور خاطرات تلخ روزهايی است که اوباش تحريک شده توسط روحانيون در شهرهای مختلف ايران به منازل هم ميهنان بهايی حمله ور می شدند.
موج جديد ضدبهايی در ايران به ويژه هنگامی گسترش يافت که برخی رسانه های وابسته به جناح حاکم در ايران مسئوليت انفجار فروردين ماه در "کانون رهپويان وصال" شيراز را متوجه ايرانيان بهايی دانستند.
تنها گناه شهروندان بهايی ايران که سرکوب آنان بار ديگر شدت يافته است، داشتن باوری مذهبی به غير از مذهب رسمی ايران است. صدها هزار ايرانی بهايی تنها به دليل دشمنی سنتی روحانيت شيعه با آنان، نزديک به سی سال است که از بدترين اشکال ستم و تبعيض رنج می برند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حقوق شهروندی هم ميهنان بهايی ما بايد مورد حمايت گسترده نيروهای آزاديخواه ايرانی قرار گيرد که متأسفانه در سه دهه اخير بدين مهم توجه کافی نکرده اند. امروز يکی از معيار وفاداری به حقوق بشر، اقدام برای دفاع از حقوق انسانی بهاييان ايران است. سازمان ما همه نيروهای سياسی ايران را فرا می خواند که همصدا با ما خواهان آزادی فوری ايرانيان بهايی دستگيرشده و پايان دادن به موج جديد سرکوب هم ميهنان بهايی ما شوند. ايرانيان بهايی بايد همه حقوق شهروندی خود را بازيابند. برای تحقق اين خواستها بايد به نهادهای بين المللی مراجعه کرد و از دولتهای جهان خواست قطع فشارها عليه ايرانيان بهايی را از جمهوری اسلامی مطالبه کنند.

هيأت سياسی – اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۷

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'هم ميهنان بهايی بايد آزاد شوند! فدائيان خلق (اکثريت)' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016