سه شنبه 21 خرداد 1387

برگزاری سمينار حقوق بشر ايران در سوئيس، گفتگو با نرگس محمدی، راديو بين المللی فرانسه


در سوئيس در چارچوب سميناری تحت عنوان"چالشهای مدافعان حقوق بشر در ايران" شماری از فعالين حقوق بشر داخل ايران که به سوئيس سفر کرده بودند به سخنرانی پرداختند.

کانون مدافعان حقوق بشر که در ايران فعال است تا کنون از سوی رژيم ايران تحمل شده است. خانم نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ايران که در سوئيس به سر می برد در اين باره می گويد: شورای حقوق بشر سازمان ملل از دبير کل خواسته بود تا گزارش را در مورد وضع حقوق بشر در ايران ارائه نمايد، از اين رو در بارۀ پرسش های مربوط به اين موضوع يک سمينار اطلاع رسانی در شهر مقر اروپائی سازمان ملل برگزار شد.

رحمت قاسم بگلو

[برای شنيدن اين گفتگو، اين جا را کليک کنيد]

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016