چهارشنبه 12 تیر 1387

"جنبش زنان ايران"، کانديدای جايزه حقوق بشر سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۸، انجمن پژوهشگران ايران

انجمن پژوهشگران ايران
از تمامی نهادها و سازمان های حقوق بشری ايرانی و بين المللی دعوت به همکاری و حمايت مينمايد.

انجمن پژوهشگران ايران، "جنبش زنان ايران" را برای دريافت جايزه حقوق بشر سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۸ نامزد و معرفی می نمايد. در جهت آگاهی بيشتر لازم می دانيم در رابطه با "جايزه حقوق بشر سازمان ملل متحد" باطلاع برسانيم که اين جايزه برای اولين بار در سال ۱۹۶۸، بيستمين سالگرد اعلاميه جهانی حقوق بشر، از طرف مجمع عمومی سازمان ملل اهدا شده و در آن سال "خانم دکترمهرانگيز منوچهريان" يکی از اولين دريافت کنندگان اين جايزه بوده است.

انجمن پژوهشگران ايران به اختصار و به شرح زير دلايل خود را مرعی داشته است:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

 مبارزات آزاديخواهانه زنان ايرانی در تاريخ معاصر ايران صد سالگی خود را پشت سر گذاشته است و زنان ايرانی علی رغم مشکلات و ناملايمات بسيار گسترده در گذر اين دوران طولانی، همچنان ايستادگی کرده و از مشکلات نهراسيده اند؛
 دستيابی به بسياری از حقوق انسانی، مدنی و سياسی، و اگر چه در سه دهه گذشته سرکوب اين حقوق به نهايت خود رسيده است، بی ترديد حاصل تمامی اين مبارزات خستگی ناپذير می باشد؛
 فعاليت ها و مبارزات زنان در ايران که در مقابل تبعيض های قانونی و اجتماعی و موانع فرهنگی گسترده همچنان توانسته اند راههای بکر و خلاقه با استفاده از تفکری سازنده و پيش رفتن با عقل و منطق را برای دست يابی به اهداف خود برگزينند قابل ارج نهادن است.
 تبديل کردن مبارزات زنان به جنبش سياسی – اجتماعی "برابری طلبی" که شرکت مردان را نيز بدنبال داشته است؛ جنبشی که روند تازه ای را برای خواست های حقوق بشری در تاريخ اجتماعی ايران فراهم آورده است؛
 شجاعت، ايستادگی، مقاومت، نهراسيدن از شکستن سنت ها و از خشونت و زندان و همچنان پای بر جا ماندن دختران و زنان امروز ايران از جمله ويژه گی هايست که انجمن پژوهشگران ايران را بر آن داشته که در شصتمين سالگرد اعلاميه جهانی حقوق بشر "جنبش زنان ايران" را نامزد جايزه حقوق بشر امسال سازمان ملل متحد بنمايد؛
از آنجاييکه هر معرفی مجزا بايد ارسال شود از شما استدعا داريم که با مراجعه به فرم رسمی پيشنهاد که به صورت پی.دی.اف در تارنمای سازمان ملل متحد به آدرس زير موجود است آن را تکميل و ارسال نمائيد. اين فرم به انگليسی و تا تاريخ ۲۳ تيرماه (۱۴ ژوئيه) بايد ارسال شده باشد. در صورت تمايل می توانيد مشخصات سازمان / گروه خود را به آدرس UNHR2008@aciiran.com ارسال نموده تا ما فرم را از سوی شما تکميل و ارسال نماييم
http://www.ohchr.org/Documents/Press/nomination_form.pdf

برای متن پيشنهادی به انگليسی و اطلاعات بيشتر ميتوانيد به اين آدرس در تارنمای انجمن پژوهشگران ايران مراجعه کنيد.

www.aciiran.com/guidelines.htm
انجمن پژوهشگران ايران

Copyright: gooya.com 2016