سه شنبه 18 تیر 1387

بيانيه جبهه ملی ايران- اروپا به مناسبت نهمين سالگرد هژدهم تير ماه ۱۳۷۸


ملت آزاديخواه ايران
۹ سال از قيام دانشجويی ۱۸ تيرماه۱۳۷۸ميگذرد. از آن روز بمدت تقريبا يک هفته به بهانه توقيف روزنامه اصلاح طلب "سلام" پيکاری روخداد که بدرستی بعنوان نقطه عطفی در جنبش اصلاح طلبی ملت ايران و بويژه درجنبش دانشجويی بشمار ميرود. گرچه اين قيام سرکوب شد ولی بازنگری و واکاوی آن رخداد و پيامدهای آن هنوز هم برای مبارزات مردم ايران عليه استبداد مذهبی حاکم حائزاهميت ميباشد.
جنبش دانشجويی آندوره با "دفتر تحکيم وحدت..." بمثابه قويترين سازمانش در واقع بخش دانشجويی جنبش آزاديخواهی- اصلاح طلبی بود که از دوم خرداد ۷۶ بطور فعال وارد صحنه سياسی ايران شده و در بسيج مردم برای انتخاب محمد خاتمی نقش مهمی ايفا کرده بود. بستن روزنامه "سلام" و حمله وحشيانه نيروی انتظامی و "انصار حزب‌الله" به خوابگاه دانشجويان معترض در صبحگاه ۱۹ تير که منجر به زخمی شدن سدها دانشجو وکشته شدن يک دانشجوی فارغ‌ التحصيل به نام عزت‌الله ابراهيم‌نژاد شد واکنش‏ شديد دانشجويان دانشگاه‌های کشور را بدنبال آورد. در دانشگاه تبريزهم تعداد بسياری از دانشجويان زخمی شدند و دستکم يک دانشجو به هلاکت رسيد. در روزهای سپسين وقتی اعتراض‏ دانشجويان تندتر شد و به خيابان‌ها کشيد و از سوی مردم عادی حمايت گرديد، اين خيزش با فرمان خامنه ای به شدت سرکوب گرديد و بسياری از فعالانش دستگير گرديدند. بدين ترتيب خاطره جنايت ۱۶ آذر ۱۳۳۲ زنده شد که درآن بفرمان شاه ۳ دانشجو در دانشگاه تهران بدست گارد شاهنشاهی کشته شدند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از خيزش ۱۸ تير، هم جنبش دانشجويی وهم دستگاه سرکوب رژيم جمهوری اسلامی درسهای مهمی آموخت؛ وقتی اصلاح طلبان پشت دانشجويانی را که براستی موتور جريان اصلاحات شده بودند، خالی کردند و فرمان ماشين اصلاحات را بسمت راست منحرف نمودند، دفتر تحکيم وحدت آهسته ولی پيوسته خود را از اصلاح طلبانی که ديگر صفت حکومتی گرفته بودند، دور کرد و بدرستی خواهان اصلاحات ساختاری دموکراتيک در جمهوری اسلامی گرديد، آنچه با توازن واقعی قوای موجود در حاکميت جمهوری اسلامی اساسا شدنی نبود. برخورد رژيم با دانشجويان از آن واقعه به بعد همواره تندتر شد. فعاليت دانشجويان را پيوسته محدودتر کرد و حدود وثغور نظام را روشنتر و با خشونت هرچه بيشتربه رخشان کشيد. "دفتر تحکيم وحدت" هم روزبروز ناتوان تر شد و ديگر نتوانست به نقشی که در انسجام نسبی جنبش دانشجويی ايفا ميکرد، ادامه دهد. گروه های جديد دانشجويی پديد آمدند که بسرعت از خاتمی و اصلاح طلبان حکومتی "عبور" کردند و خواستهای راديکال- دموکراتيک مطرح نمودند.
با پيدايش حرکت ِلايه هايی اجتماعی مانند زنان، کارگران، معلمان، پرستاران، جريانهای دانشجويی ياران جديدی گرفته و سمتگيری نوی برگزيدند و مدام به راديکاليسم خود در مبارزه با استبداد حاکم افزودند. امروز گروه های چپ دانشجويی که خود را از مدافعين"طبقه کارگر ايران" بشمار می آورند، يک بخش فعال جنبش دانشجويی را تشکيل ميدهند. آنها ميکوشند در راديکاليسم از يکديگر سبقت بگيرند و برای توجيه ايدئولوژيک خود، بخشی حتا به پيشينيان سوسياليستی و کمونيستی مانند لنين هم پناه ميبرند و متاسفانه ميخواهند آزموده را بازهم بيازمايند. بهر رو، هم اکنون کليت جنبش دانشجويی، در سراسر ايران مبارزه برای آزادی و مردمسالاری را عليه استبداد رژيم فاسد جمهوری اسلامی زنده نگه داشته است و به گرمی آن می افزايد. درهجدهم تير ماه امسال جنبش دانشجوئی بيش ازهر سال ديگر زير پيگردهای سخت و فشارهای روزافزون حاکميت جمهوری اسلامی قراردارد. هرروز دانشجويانی چند به کميته های انضباطی و ديگر مراکز "امنيتی" فراخوانده شده، عضويتشان در دانشگاه معلق ويا لغوميگردد، با اتهامات ساختگی دستگير وروانه زندان ميشوند، نشريات چاپی و الکترونيک آنها توقيف و سازمانهايشان منحل اعلام ميگردد، نشستهای آنها بزرگتر و تحصن های اعتراضی آنها پربارتر و بالاخره شمار بيشتری از آنها روانه شکنجه گاه اوين وساير بازداشت گاه های حکومت ولايت مطلقه فقها ميگردند ولی با اين وجود نه تنها از مقاومت ستايش انگيزآنان کاسته نمی شود بلکه در پاسخ به اختناق به فعاليت خود می افزايند.
دانشجويان آزاده
آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی سه ستون استواری است که سعادت و سربلندی هر ملت و کشوری بر آنها بنا ميشود و ملت ايران نيز تنها در سايه حاکميت بی قيد وشرط خود است که ميتواند در صلح، به شکوفايی اقتصادی و فرهنگی دست يابد. جبهه ملی ايران و جبهه ملی ايران- اروپا همواره از مطالبات صنفی و سياسی دانشجوئی، تا آنجا که در سوی حاکميت و همبستگی ملی باشد، پشتيبانی کرده است، زيرا تنها در اين صورت است که مبارزه ای موثر و پيروزمند عليه استبداد قرون وسطايی جمهوری اسلامی ممکن ميگردد. هرگونه تفرقه افکنی قومی و بزرگنمايی اختلافات ايدئولوژيک موجود، بويژه، در شرايط کنونی، صفوف جنبش دمکراسی خواهی را پراکنده کرده و در نهايت به مبارزات ملت ايران آسيب فراوان خواهد رساند.
دانشجويان مبارز
ملت ايران بی هيچ ترديد به بوجود شما فرزندان دلاور خود افتخار ميکند و از شما انتظار گزينش خردگرايی در تفکر سياسی و پراگماتيسم در راه و روش مبارزاتی را دارد.

پاينده باد ايران

پرتوان باد همبستگی جنبش دانشجويی با مبارزات دموکراتيک ديگر لايه ها و طبقات ملت ايران عليه استبداد جمهوری اسلامی

جبهه ملی ايران- اروپا
شانزدهم تير ١٣٨٧

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه جبهه ملی ايران- اروپا به مناسبت نهمين سالگرد هژدهم تير ماه ۱۳۷۸' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016