چهارشنبه 26 تیر 1387

جنبش های مردمی، سخنرانی ژاله وفا، کريم پوپال و جهانگير گلزار در آلمان - هانوفر، ۱۹ ژوئيه

برای حمايت از جنبش های مردمی ايران
کانون دفاع از حقوق بشر در ايران برگزار ميکند:

سخنرانی، بحث و گفتگو
موضوع جلسه:
جنبش های مردمی

سخنرانان:
ژاله وفا: فعال سياسی و محقق مسائل اجتماعی
جنبش دانشجوئی و چالش های آن

کريم پوپال: وکيل دادگستری و فعال حقوق بشر
تاثير وضعيت کنونی افغانستان و عراق در جنبش های مردم ايران

جهانگير گلزار: عضو هيئت تحريريه روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت
شکست رژيم در متوقف کردن جنبش ها

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

زمان: ۱۹.۰۷.۲۰۰۸ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰
مکان: آلمان، هانوفر،فرای سايت هايم ليندن

Fereizeitheim Linden
Windheim Str. 4
30451 Hannover
Tel: ۰۵۱۱/۱۶۸-۴۴۸۹۷

کانون دفاع از حقوق بشر در ايران

Copyright: gooya.com 2016