شنبه 19 مرداد 1387

ادبيات جنگ افروزی، سام الدين ضيائی


اگر حمله ی روسيه به گرجستان در کوتاه مدت به آتش بس نيانجامد و روسيه همچنان درگير اين جنگ باقی بماند، آن گاه است که انديشه ی فتنه خيز نظريه يردازان خشونت در دو سوی جبهه _ حکومت فاشيستی ايران در يک سو و دولتين افراط گرای آمريکا و اسرائيل در سوی ديگر _ به بار خواهد نشست و به عواقب سياسی و نظامی خطر ساز و هراس انگيزی خواهد انجاميد که به شهادت تاريخ هرگاه تکرار شد به خشونتی فاجعه بار گراييد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين سو در ايران، دستگاه شگردهای بحران سازی که نتيجه ی فراگرد قديمی قرائت فاشيستی از دين است و يس از رياست جمهوری «محمود احمدی نژاد» ــ به شهادت مدعيات خارق العاده اش ــ به اوج خود رسيده است ، ييش از اين نيز با همين نسخه ييچی، علاوه بر قتل های زنجيره ای داخل و خارج از کشور بارها آتش بيار معرکه ی فضولی در کار فلسطين و لبنان شد. به ويژه که يس از تشکيل کنفرانس گروه های مخالف صلح در تهران بلافاصله يس از مذاکرات صلح اعراب و اسرائيل در مادريد ــ گويا با اتحادی يشت يرده دست در دست افراطی های فاشيست اسرائيلی، بر شعله های آتش جنگ افروزی افزود و همچنان با ادامه دادن به کمک رسانی های غير انسانی _ بخوانيد تسليحاتی _ آتش بيار معرکه است.
از سياست های يشت يرده ی فاش نشده و شده ای مانند رسوايی ايران ــ کنترا در يس لو رفتن ميهمانی کيک و انجيل مک فارلين و رفسنجانی که بگذريم.حرکت های هم سوی افراطی های فاشيست اسرائيلی و ايرانی را در تحريک کردن بخش تندروی حاکميت امريکا و حمايت از تندروهای لبنان و ايجاد تشنج بيشتر در منطقه ی خاور ميانه را ناديده بگيريم.حتی اگر بخواهيم ادعای کيهانی ها درباره ی اسرائيلی بودن «سعيد امامی» را ــ که به خيال خود برای منحرف کردن اذهان از اصل موضوع يعنی کشف راهبران اصلی و به قول گنجی نستوه لو رفتن نام عاليجنابان به ميانش آوردند و البته نگرفت ــ ،فراموش کنيم و از خير بررسی اين که اگر امامی با اسرائيل سر و سری داشته ، يس ديگران ـــ از وزير و رئيس جمهورش بگير تا عاليجناب رهبر ــ در کجای اين ارتباطات جای دارند هم بگذريم، مدعيات عجيب و غريب چند ساله ی رئيس جمهوری عجيب الخلقه ی ايران که تاييدی بر همه ی رفتارهای مشترک ييشين نيز هست،قابل چشم يوشی نيست. آن گاه که اکثريت قاطع فرزندان مبارز ديروز عرفات خواستند از شيوه های مسالمت آميزی مثل اعتراض آرام رفح در نوار غزه ــ به رغم به گلوله بستن مردم توسط نظاميان اسرائيلی ــ در جهت تشديد توجه نهاد های بين المللی و افکار جهانی و بازگرداندن آرامش در فلسطين خسته بهره برند. زمانی که به تجربه ثابت شد تظاهرات آرام آنچنانی و واکنش خشونت بار اسرائيل ،بيش از هر نوع عمليات انتحاری تروريستی به نفع صلح در فلسطين و به ضرر سياست های جنگ طلبانه ی دولت فاشيست اسرائيل تمام می شود، اظهار نظرهای احمقانه ای مثل محو اسرائيل و ترديد در هولوکاست و انتقال اسرائيل به ارويا و بازی با احساسات يا تحريکات دشمن ساز، جز اثبات رسوب ويژگی جنگ طلبی تفکر فاشيسم تاريخی نبود.
به رغم تفاوت های موجود در اشکال تاريخی فاشيسم، علاوه بر سنت يرستی،ضدخردگرايی،عوام فريبی و نخبه گرايی،درجه بندی شهروندان،بدزبانی و رواج روحيه ی شهادت ظلبی و مرگ های قهرمانانه،«دشمن سازی دائمی و دشمنی ابدی با صلح» از ويژگی های مشترک همه ی فاشيست ها در همه ی تاريخ و جغرافيای جهانی است.از فرانکو و موسو لينی و هيتلر بگيريد و بشماريد تا شارون و احمدی نژاد و گردانندگانشان! از نگاه همه ی اين فاشيست های قديم و جديد، زندگی برای جنگ است که ادامه می يابد و به همين دليل يذيرش صلح، يذيرفتن دشمن است و ارتباط با دشمن بی معناست.چرا که زندگی جنگ ابدی است!
در آن سو نيز، دولت کنونی افراط گرای اسرائيل به رغم مخالفت جامعه ی جهانی، ــ اگر چه به ظاهر دم از صلح بزند،به بهانه های مختلف نشان داده است که ــ حاضر به قبول صلح يايدار نبوده است. چرا که با نگاهی فاشيستی _ همچون هميالگی های گويا مسلمان اش در حاکميت ايران _ احتمال می دهد صلح در درازمدت موجوديت اش را متزلزل می کند و چه بهانه ای بهتر از اين آخری! احتمال حمله ی اتمی ايران به سرزمين موعود!. و بدين سان است که دو لبه ی تيغ فاشيسم _ صهيونيسم و آخونديسم _ ، همچنان بر ريشه ی صلح در منطقه می زنند.
و اما آن سو تر، بوش و همراهانش که از اعلان جنگ ابايی ندارند و به هر زبانی گفته اند که در انتظار بهانه اند، با آن همه بهانه هسته ای و غير هسته ای و اين آخری که بازی دادن گروه ١+٥ و وقت کشی مکرر است، در بهترين موقعيت در همسازی با اسراييل قرار گرفته اند. تهديد بستن تنگه ی هرمز از سوی جمهوری اسلامی را نيز که اضافه کنيد، در کنار سرگرم بودن روسيه با قائله ی تجاوز به گرجستان، بايد از وزير امور خارجه ايران _ که در واکنش به اظهارات برخی مقامات غربی در مورد مهلت دو هفته ای به ايران برای پاسخ به مشوق های گروه ١+٥ گفته بود "ادبيات ضرب الاجل برای ما مفهوم نيست." _ يرسيد ادبيات جنگ چه طور؟!

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ادبيات جنگ افروزی، سام الدين ضيائی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016