سه شنبه 22 مرداد 1387

سورنا هاشمی بازداشت شد

Sorna-Hashemi.jpg
سورنا هاشمی

در پی هجوم روزگذشته نيروهای امنيتی به منزل سورنا هاشمی، وی خود را به دادگاه انقلاب زنجان معرفی کرد. و دادگاه زنجان قرار نيابت به دادسرای تهران را نپذيرفت.
امروز صبح، سورنا هاشمی، خود را به دادگاه انقلاب زنجان معرفی کرد و براساس اخبار رسيده، اتهام وارده به وی، برانگيختن و تشويش اذهان عمومی عليه امنيت ملی بوده است. به غير از مدعی العموم، دکتر مددی(معاون خاطی دانشگاه زنجان) و خانم تبريزی (همسر دکتر مددی) و دختر قربانی حادثه از دانشجويان دانشگاه زنجان شکايت کرده اند، اما هنوز هيچ اطلاعی از دليل شکايت آنها در دست نيست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از وضعيت بهرام واحدی، دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه زنجان و پيام شکيبا، عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه زنجان، حسن جنيدی و آرش رائيجی اطلاعی در دست نيست و دادستان زنجان همچنان حاضر به هيچ نوع اظهار نظری در اين رابطه نيست.
محمد علی دادخواه، وکيل دانشجويان دانشگاه زنجان در رابطه با نوع بازداشت بهرام واحدی و سورنا هاشمی عنوان کرد: بازداشت بايد با دلايل موجه و قانونی باشد و با توجه به قانون آيين دادرسی کيفری که آمره است و هيچ کس نمی تواند از آن عدول کند قبلا به متهم ابلاغ شود و پس از ابلاغ مبادرت به جلب وی شود، متهم بايد بتواند در بدو ورود از ملاقات وکيل، پدر و مادر خود و ديگر نزديکان خانوادگی بهره مند گردد و هر نوع اخذ اعلام و اقرار به جبر با توجه به صراحت قانون اساسی از درجه اعتبار و موضع استناد خارج است. از سوی ديگر برابر مصوبات شورای انقلاب فرهنگی مقرر بود که تخلفات دانشجويی از طريق کميته انضباطی مورد پيگيری و رهيابی قرار گيرد و بدوا پرونده به مراجع کيفری ارسال نگردد.
دادخواه در رابطه با وضعيت پيگيری دادگاه که در زنجان ادامه خواهد داشت و متهمان به دادگاه انقلاب زنجان احضار شده اند افزود: به نظر می رسد، با اندک دقتی نسبت به قواعد الزامی قانون آيين دادرسی کيفری، ماموران موظف در رفتار خود تجديد نظر روا خواهند داشت. نظر به اينکه برخی از متهمان در تهرانند و عسرت و مشقت متعددی از حيث کار و پيشه ای که هم اکنون عهده دار آن هستند رخ خواهد داد و قانون پيش بينی کرده که در چنين مواردی نيابت قضايی از مرجع تعقيب کننده به دادسرای حوزه اقامت متهم بدهند، امکان ارجاع پرونده در تحقيقات مقدماتی در دادسرای تهران به طور نيابت امکان پذير است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سورنا هاشمی بازداشت شد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016