چهارشنبه 30 مرداد 1387

نگرانی از وضعيت آيت الله بروجردی و هواداران وی، مجموعه فعالان حقوق بشر

سيد حسين کاظمينی بروجردی، روحانی دگرانديش مخالف نظام ولايت فقيه است که مخالف دخالت دين در سياست و طرفدار جدايی دين از دولت و بازگشت به اصل دين سنتی بوده و خواسته خود را نيز به طور علنی و آشکار بيان نموده است.
برخورد دستگاه امنيتی با نامبرده و هوادارن وی پس از پروسه ای پر حاشيه در طی چند سال اخير ، نهايتاً در تاريخ ۱۵ مهر سال ۱۳۸۵ به محاصره منزل مسکونی وی در شهر تهران به قصد دستگيری وی انجاميد.
اين محاصره با حضور هواداران آيت الله بروجردی جهت ممانعت و صيانت از رهبر مذهبی خود به درگيری گسترده ای بين نيروهای امنيتی و انتظامی و هواداران آيت الله انجاميد. سرانجام نيمه شب يکشنبه ۱۶ مهرماه سال ۸۵ نيروهای امنيتی موفق به بازداشت آقای بروجردی و بيش از ۷۰۰ هوادار وی گرديدند.
نيروهای نظامی و شبه نظامی در زمان بازداشت و پس از آن اقدام به ضرب و شتم بازداشت شدگان نمودند که منجر به وارد آمدن صدمات جسمی و آسيبهای جدی به بازداشت شدگان گرديد . با انتقال بازداشت شدگان به زندان اوين ، بيش از سی متهم اصلی به بند ۲۰۹ زندان اوين و باقی متهمان به بندهای ۲۴۰ و زندان اصلی منتقل گرديدند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دادگاه ويژه روحانيت که مسئول حقوقی رسيدگی به پرونده مذکور بود با صدور قرار ضمانت برای بازداشت شدگان موجبات آزادی موقت صدها بازداشت شده که تعداد زيادی از آنان را بانوان تشکيل ميدادند گرديد. اما افراد منتقل شده به بند ۲۰۹ منجمله خود آيت الله بروجردی مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفتند و بازداشت شدگان با طی ماهها بازداشت به جز خود آقای بروجردی با قيد ضمانت موقتا آزاد گرديدند. هر چند تعدادی از بازداشت شدگان بعلت صدمات وارده پس از آزادی مدتی را در مراکز درمانی و پزشکی به سر بردند.
سرانجام دادگاه غيرعلنی رسيدگی به اتهامات آيت الله بروجردی و يازده متهم به ترتيب رديفهای دوم تا دوازدهم پرونده در خرداد ۱۳۸۶ برگزار گرديد ، به لحاظ شرايط ويژه دادگاه و دادرسی در دادسرای ويژه روحانيت ، آقای بروجردی نتوانست از وکيل مدافع منتخب بهره گيرد و در حالی محاکمه گرديد که از ضعف جسمانی و بيماری در رنج بود.
پس از برگزاری دادگاه بصورت شفاهی به متهمين حکم اعدام اعلام شد که باعث اعتراضهای متعددی گرديد اما سرانجام حکم صادره برای متهمان مذکور به قرار : آيت الله سيد حسين کاظمينی بروجردی محکوم به يکسال حبس در تهران و ده سال تبعيد به زندان يزد و مصادره کليه اموال به همراه خلع لباس و موقعيت روحانی ، مسعود سماواتيان ۵ سال زندان توام با تبعيد به زندان خرم آباد ، عليرضا منتظر صائب ۴ سال زندان توام با تبعيد به زندان کرمانشاه ، علی شهرابی فراهانی ۴ سال زندان توام با تبعيد به زندان قزوين ، حبيب قوتی ۴ سال زندان توام با تبعيد به زندان همدان ، احمد کريميان ۴ سال زندان توام با تبعيد ، مجيد الستی ۴ سال زندان توام با تبعيد به زندان زنجان ، مهرداد سوری ۲ سال زندان ، محمدرضا صادقی ۲ سال زندان ، حسن هريسچيان ۲ سال زندان و عليرضا اربابی ۲ سال زندان اعلام گرديد.
البته افراد و محکوميتهای فوق تنها متهمان قطعی شده رای را در بر ميگرد و صدها متهم و محکوم ديگر با قرارهای مختلف همچنان در انتظار رای نهايی دادگاه به سر می برند.
در سايه حمايتهای افکار عمومی و تشکلات مدافع حقوق بشر احکام صادره فوق به استثنا شخص آقای بروجردی در مورد سايرين متوقف گرديده بود.
آنچه باعث نگرانی ما بعنوان يک گروه مدافع حقوق بشر گرديده است:
الف ) وضعيت جسمی آيت الله بروجردی
بنا بر گزارشات دريافتی آقای بروجردی که هم اکنون در بند ۵۰۰ زندان اوين به سر می برد ، از ناراحتی های عديده جسمی در رنج است ، وی مبتلا به بيماری قلبی (تنگی دريچه ميترال) ، پارکينسون ، ناراحتی کليوی و ريوی است . وی عليرغم وضعيت وخيم جسمی خود از رسيدگی پزشکی محروم گرديده است . بسياری از ناراحتی های جسمی وی حاصل شرايط زندان و بدرفتاری با وی می باشد.
عدم رسيدگی پزشکی به نامبرده شائبه حذف فيزيکی وی را دامن ميزند ، بنابر گزارشات دريافتی مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران از نزديکان نامبرده ، طرح مسائل غير حقيقی در ارگانهای خبری نزديک به دولت در کنار تشکيل جلساتی در روزهای اخير با شرکت مسئولين امنيتی در پوشش نشستهای حقوقی که هيچيک و تصميمات اتخاذ شده در اين جلسات نيز به اطلاع وکيل ، خود آيت الله و نزديکان وی نرسيده است ، موجبات نگرانی بيش از پيش فعالان حقوق بشر نسبت به مواضع و تصميمات دستگاه امنيتی در قبال ايشان و هوادارن وی گرديده است .
ب ) به اجرا گزاردن احکام هواداران آيت الله
در طی ماه جاری تا کنون هفت تن از متهمان اصلی پرونده آقای بروجردی به صورت مجزا به دادسرای ويژه روحانيت احضار و سپس جهت به اجرا گزاردن حکم ، بازداشت و به زندان منتقل گرديدند . بنابر گزارشات دريافتی اين روند بازداشتها ادامه خواهد شد و ساير محکومين اصلی و سپس ساير در انتظاران حکم نهايی را در بر خواهد گرفت.
شايان ذکر است دادسرا در راستای عدم برانگيختگی افکار عمومی و فعالان حقوق بشر نسبت به رويه مذکور اقدام به احضار به صورت زمان بندی شده و مجزا متهمان می نمايد.
درخواست ما
ماده ۱۸ اعلاميه جهانی حقوق بشر صراحتا عنوان ميدارد "هرکس حق دارد ازآزادی انديشه، وجدان و مذهب بهره‌مند گردد، اين حق شامل آزادی تغيير مذهب يا باور و نيز آزادی اظهار مذهب يا باور به شکل آموزش، عمل به شعائر، نيايش و بجای آوردن آيين‌ها چه به تنهايی و چه به‌صورت جمعی نيز می‌گردد"
مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران برخورد با اين روحانی دگرانديش و هواداران وی به دليل باور به تفاسير مذهبی متفاوت از ايدئولوژی حاکم را نص صريح معاهدات الزام آور بين المللی ميداند . از اينرو ضمن محکوم نمودن برخورد با دگرانديشان مذکور ، نگرانی عميق خود را از وضعيت نگران کننده آيت الله بروجردی در زندان که از دريافت خدمات پزشکی محروم گرديده است را عنوان ميدارد و ضمن اينکه از مسئولان قضائی خواهان فراهم نمودن خدمات پزشکی مورد نياز اين زندانی وجدانی می باشد توجه تمامی معتقدان به اصول انسانی را نسبت به وضعيت نگران کننده و تهديدات جانی اين روحانی دگر انديش جلب می نمايد.
همچنين خواستار توجه و واکنش فعالان حقوق بشر و اصحاب رسانه ای به روند خاموش برخورد و زندانی کردن هوادارن نامبرده به جرم داشتن عقيده ای متفاوت برخلاف اصل آزادی انديشه و بيان می باشد.

دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
تهران / ۳۰ مرداد ماه ۱۳۸۷ برابر با ۲۰ آگوست ۲۰۰۸

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نگرانی از وضعيت آيت الله بروجردی و هواداران وی، مجموعه فعالان حقوق بشر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016