پنجشنبه 28 شهریور 1387

گزارش مراسم يادمان جانباختگان دهه شصت در لوند (سوئد)


به مناسبت بزگداشت يادمان جانباختگان دهه شصت, بويژه بيستمين بيستمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی در ايران در سال ۱۳۶۷/۱۹۸۸, مراسمی به دعوت آ ب اف ـ لوند, انجمن حقوق بشر ـ لوند,حزب سوسيال دموکرات ـ لوند و اتحاد چپ کارگری ـ جنوب سوئد درروز شنبه ۱۳ سپتامبر در شهر لوند برگزار شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خانم ليليان از ABF ضمن خوشامدگوئی با ارائه توضيح مختصری در مورد اين فاجعه و ضرورت برخورد فعال از جانب نهادهای بين المللی,مراسم را اغاز کرد.
سپس خانم «سيسيليا» از انجمن حقوق بشر, در مورد فعاليت اين انجمن و ضرورت رعايت حقوق بشر در تمام کشورها, توضيحاتی داد.
سپس اقای نويد يکی از زندانيان سياسی که در هر دو نظام شاه و شيخ زندانی شده بود به ايراد سخنرانی پرداخت. اوضمن ارائه تصويری گويا از وضعيت زندانی,بازجوئی و شکنجه در مدت ۶ سال تجربه شخصی در زندانهای جمهوری اسلامی با اشاره به اسناد موجود, بر نقش مستقيم خمينی در تمامی سرکوبهای ان دوره تاکيد کرد.
بعد از نويد اقای طائف نماينده امنستی, بعد از برشمردن چهارچوبه فعاليت اين سازمان مستقل و محکوم کردن هرگونه اعمال سرکوب, شکنجه و اعدام, بر ضرورت شرکت فعال و عمومی تر در همکاری با اين سازمان تاکيد کرد.
سخنران بعدی اقای علی اسماعيل از واحد بين الملل حزب سوسيال دموکرات بود. وی ضمن تشريح وظايف اين واحد در جمع اوری اطلاعات و تدوين سياست بين المللی حزب و همچنين نقد سياستهای خارجی دولت مودرات حاکم, بر اقدام متحد و يکپارچه,در تقابل با نقض حقوق بشر در سطح جهان تاکيد کرد.
سپس نوبت به يکی ديگر از شاهدان جنايات جمهوری اسلامی, اقايحيدر حيدر جهانگيری رسيد. او در بازگوئی خاطراتش در زندان گفت که چگونه ابتدا يک برادر و خواهرش را در دو شب متوالی اعدام کردند و چگونه بعد از مدتی برادر ديگرش را در درگيری از دست داده و سومين برادرش چگونه در بازی سياسی بين رژيم اسلامی و دولت وقت فرانسه, وجهه المصالحه قرار گرفته, تحويل رژيم اسلامی ميشود که بعد از مدتی اعدام ميگردد.
سخنران بعدی اقایnevS از حزب سوسيال دموکرات سوئد بود. وی که مطالعات جامعی در باره ايران انجام داده بود ضمن اظهار همدردی با قربانيان جنايات جمهوری اسلامی, بر ضرورت استفاده از وسائط ارتباط جمعی در در افشای رژيم جمهوری اسلامی تاکيد کرده,خود به سهم خود قول داد که با روزنامه سراسری جنوب سوئد تماس گرفته و احتمالا سلسله مقالات و گزارشاتی را در اين رابطه سازمان دهد.
در بخش پايانی برنامه, حاضرين با طرح سوالات, اظهار نظر وارائه پيشنهادات, حساسيت و احساس مسئوليت خود را در مورد انچه که در ايران رخ داده و ميدهد نشان دادند.
در انتهای اين مراسم ۳ ساعته, طومارتهيه شده ای در حمايت از قربانيان جنايات جمهوری اسلامی و ضرورت پيگيری حقوقی مرتکبين اين جنايات, توسط حاضرين امضا شد تا به نهادهای سوئدی/بين المللی و وسائط ارتباط جمعی ارسال گردد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش مراسم يادمان جانباختگان دهه شصت در لوند (سوئد)' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016