یکشنبه 12 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


ده سالگی گويا؛ "گويا"ی حال، حميد فرخنده

حميد فرخنده
گويا، گويای موفقيت يک سايت فارسی زبان است در دنيای ارتباطات امروز. تفاهم و مدارا در فضای مجازی بهبودبخش و طليعه دار تفاهم و مدارا در فضای واقعی خواهد بود ... [ادامه مطلب]

سازمان افسران حزب توده، دکترمصدّق و رويداد ۲۸ مرداد ۳۲ (بخش نخست)، علی ميرفطروس

علی ميرفطروس
در تاريخ معاصر، سرنوشت ايران را دو مسئلهء اساسی رقم زده است، يکی: نفت و ديگری: همسايگی با اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی... دولتمردان آمريکا در اين زمان اعتقاد داشتند که حمايت از دولت های ملّی (از جمله دولت دکتر مصدّق)، برج و باروی مستحکمی ‌در مقابله با کمونيسم شوروی می‌باشد ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها