Friday, Nov 29, 2019

صفحه نخست » هر چه می‌گویم اقرار کن! رضا فرمند

Reza_Farmand.jpgهر چه می‌گویم اقرار کن! تکرارکن!
مگرنه گوشت و استخوان‌ات را
با دندان‌های ایمان‌امان جویده، خُرد می‌کنیم.

*
هر چه می‌گویم تکرار کن! اقرار کن
مگرنه می‌دانی که ما در امور ناموسی شوخی نمی‌کنیم؛
و نشانی خواهر و مادر و همسرت را می‌دانیم
*
بگو که وجدان‌ات در زندان ما بیدار شده است؛
و ما از شرق و غرب و حقوق بشر مهربان‌تریم
*
بگو که خودت خواسته‌ای که حرف بزنی
تا شاید از بار گناهان‌ات کم شود
*
بگو که با دشمن همدست بوده‌ای
و می‌خواستی که فرهنگ دینی ما را از درون بپوسانی
بگو که در کار قاچاق بوده‌ای
بگو که در خانه‌ات شراب می‌انداخته‌ای
بگو که با زن همکارت سکس داشته‌ای
*
بگو که خودت به خودت شلیک کرده‌ای
تا ما را از چشم جهانیان بیندازی
بگو که خودت به خودت تجاوز کرده‌ای
تا آبروی ما را پیش کافران ببری!
*
بگو که پول گرفته‌ای که می‌اندیشی!
بگو که پول گرفته‌ای که شیفته‌ی آزادی شد‌ه‌ای!
*
هر چه می‌گویم اقرار کن! تکرار کن!
*
*Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com