Tuesday, Sep 15, 2020

صفحه نخست » قتلِ نوید افکاری و ضرورتِ تحصّن در مقرِّ سازمان ملل متحد، علی میرفطروس

Ali_Mirfetrous.jpg* قتل هولناک نوید افکاری ناشی از کم کاری ها و بی مسئولیّتی های ما نیز می تواند باشد!

*چشم های بیدارِ قهرمان ملّی،«پهلوان نوید افکاری» منتظر اقدامات اساسیِ شاهزاده رضا پهلوی، خانم شیرین عبادی و دیگران است.

* صدها حقوقدان،هنرمند، نویسنده، سینماگر، روزنامه نگار، استاد دانشگاه و فعّال حقوق بشر در خارج ازکشور و ده ها شبکۀ رادیو-تلویزیونی می توانند به ارتقای این خواست ملّی در سطح بین المللی کمک و یاری نمایند.

***

قتل فجیعِ نوید افکاری بارِ دیگر«مسئلۀ رژیم ایران»را در صدر خبرهای جهان قرار داده است . ابعاد هولناکِ این شکنجه و قتل باعثِ حیرت و اعتراض بسیاری از انسان های آزاده و مسئول در سراسرِ جهان شده است. این قتل هولناک درشرایطی انجام شده که مسئولان رژیم اسلامی نسبت به خواست مشروع و قانونیِ نسرین ستوده ، نرگس محمّدی و دیگران برای آزادی زندانیانِ سیاسی- عقیدتی و جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا - بی اعتنا و بی تفاوت بوده اند و لذا، با «مرگِ تدریحی»، زندان های ایران را به «گورهای دسته جمعی»بدَل کرده اند که یادآور قتل عام زندانیان سیاسی-عقیدتی در سال ۶۷ می باشد.

قتلِ هولناکِ نوید افکاری ناشی از کم کاری ها و بی مسئولیّتی های ما نیز می تواند باشد زیرا چنانکه نوشته بودم - اگربه هنگام سرکوب اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ رهبران سیاسی و آزادیخواهان ایرانی در خارج ازکشور در یک اقدام مشترک و متحد در برابر سازمان ملل متحد در نیویورک تحصّن و اعتراض می کردند ، چه بسا که راهِ قتل هائی مانند قتل پهلوان نوید افکاری گرفته می شد.

چهل سال است که رهبران و شخصیّت های سیاسی ما با انتشار«متن های متین» و«منشورهای پُرشور» فضای مبارزاتی ایرانیان را دچار رخوت و «تکرارِ مکرّرات» کرده اند، بی آنکه دریچه ای به آزادی ایران گشوده شود.چنانکه گفته ام : تجربۀ ۴۰ سالۀ جمهوری اسلامی نشان داده که هیچ کلیدی قفلِ فقر، فساد و زوال هولناکِ حاکم برایران را بازنخواهد کرد مگراینکه سایۀ شوم این رژیمِ ضدایرانی از سرِ ملّت ما و مردم منطقه برداشته شود.

Navid.jpg

شرایط هولناک کنونی، مسئولیّت های بیشتر و وظایف جدّی تری را در برابر شخصیّت ها و رهبرانی مانند شاهزاده رضاپهلوی (به عنوان شاخص ترین چهرۀ سیاسی در محافل ملّی و بین المللی)، خانم شیرین عبادی (به عنوان برندۀ جایزۀ صلح نوبل) و دیگران قرار می دهد . دراین شرایط حسّاس ملّی و در عجز وُ انزوای رژیم اسلامی درسطح بین المللی ضروری است که شاهزاده رضاپهلوی، خانم شیرین عبادی و دیگر مبارزان راهِ آزادی و حقوق بشر در یک همبستگی و همآوازیِ ملّی، ضمن تحصّن در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک خواست مشروع و مدنیِ ملّت ایران برای عبور از رژیم جمهوری اسلامی را به گوش جهانیان برسانند با این هشدار به دولت های چین و روسیه که هرگونه قرارداد با رژیم غیرمشروعِ حاکم ،ازنظر ملّت ایران فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود.

این اقدام مشترک ضمن به چالش کشیدنِ رژیم اسلامی، مایۀ امید و پایداریِ آزادیخواهان در داخل ایران خواهد بود. صدها حقوقدان،هنرمند، نویسنده، سینماگر، روزنامه نگار، استاددانشگاه و فعّال حقوق بشر درخارج ازکشور و ده ها شبکۀ رادیو-تلویزیونی می توانند به ارتقای این خواست ملّی در سطح بین المللی کمک و یاری نمایند.

چشم های بیدارِ قهرمان ملّی، پهلوان نوید افکاری منتظر اقدامات اساسیِ شاهزاده رضاپهلوی،خانم شیرین عبادی و دیگران است با یادآوری این سخن ملک الشعرای بهار:

وزرا باز نهادند زکف کارِ وطن

وکلا مُهر نهادند به کام وُ به دَهَن

علما را شبهه نمودند و فتادند به ظنّ

چیره شد کشور ایران را انبوهِ فِتَن

ای وطن‌خواهان! زنهار، وطن در خطر است...

https://mirfetros.com/

ali@mirfetros.comCopyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy