Wednesday, Sep 23, 2020

صفحه نخست » این شاه بود که خمینی را به ایران آورد، محمود دلخواسته

Mahmoud_Delkhasteh_2.jpgمسئولیت ناپذیری سلطنت طلبان، فرا افکنی کردن و استفاده ار روشهای پروپاگانداهای تبلیغاتی جمهوری خواهان آمریکا، بخصوص فاکس نیوز، و دستگاه ترامپ و اینگونه دادن پاسخهای آسان و مار رسم کردن برای سوالات پیچیده با هدف فریب افکار عمومی، سوء استفاده از وضعیت فاجعه بار حاضر بر وطن برای ایجاد فضا برای آقای رضا پهلوی، سبب شده است که از طریق سونامی رسانه‌های سلطنت طلبی مانند منو تو و ایران اینتر نشننال، وقتی سخن از شاه و سرنگونی او می‌شود، برای بی محل کردن جنبش مردم، آدرس عوضی می‌دهند و به خاکی می‌زنند تا پاسخ واقعی در گرد و خاک پاسخهای انحرافی گم شوند. اینگونه است که وقتی سخن از چرایی انقلاب و ورود آقای خمینی به صحنه می‌شود، اینگونه پاسخهایی می‌دهند:

- آمریکا از قدرت شاه ترسیده بود و شاه آنها را چشم آبی خوانده بود و برای همین او را بردند و خمینی را آوردند.
- انگیسی‌ها از قدرت شاه ترسیدند و او بردند تا خمینی را بیاورند.
- بنی صدر و دیگران شاه را بردند تا خمینی را بیاورند.
- حتی عده‌ای تقصیر را گردن شوروی سابق می‌اندازند.
و اینگونه شد که مردم نمک نشناس دلشان از خوشی زندگی در ایرانی که در جویهایش شیر و عسل جاری بود (۱) زده شده بود را فریب دادند و از آنها مردمی شورشی ساختند تا بدست آنها کشور را به جهنمی تبدیل کنند.
تمامی این داستانها را می‌سازند تا داستان واقعی گفته نشود و آن اینکه این شخص شخیص اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشتاران بود که خمینی را به ایران آورد. بنا بر این شخص آقای رضا پهلوی و رانتخواران سلطنتی در اطراف ایشان که در رویای جای رانتخوارن ولایی را گرفتن بسر می‌برند و رسانه‌های وابسته و در خدمت سلطنتی که این دروغها را می‌سازند نیاز دارند به این سوالات پاسخ دهد:
- اگر شاهنشاه آریامهر شما، حق مردم بر حاکمیت را برسمیت شناخته بود آیا نیازی به انقلاب می‌شد تا خمینی بر موج آن سوار شده و به ایران بیاید؟
- اگر شاهنشاه آریامهر شما، به قانون اساسی مشروطه عمل کرده بود و نه حکومت که سلطنت کرده بود آیا نیازی به انقلاب می‌شد تا خمینی بر موج آن سوار شده و به ایران بیاید؟
- اگر شاهنشاه آریامهر شما، قلمها را نمی‌شکست و دهانها را نمی‌دوخت، آیا احتیاجی به انقلاب می‌شد تا خمینی بر موج آن سوار شده و به ایران بیاید؟
- اگر دستگاه‌های اطلاعاتی شاهنشاه آریامهر شما، روش معمول برخورد با کسانی که حتی یک کتاب "ضاله" خوانده بودند را زندان و شکنجه نکرده بود و از طریق اعدام و حتی ترور زندانیان در تپه‌های اوین، وحشت بر وحشت جامعه نیافزوده بود، آیا نیازی به انقلاب می‌شد تا خمینی بر موج آن سوار شده و به ایران بیاید؟
- اگر شاهنشاه آریا مهرشما، تحقیر مردم را به جایی نرسانده بود که کشور را یک حزبی و عضویت در آن را اجباری و آنهایی که نمی‌خواستند عضو شوند را مخیر به زندان رفتن یا ترک وطن نکرده بود، آیا انقلاب می‌شد تا خمینی بر موج آن سوار شده و به ایران بیاید؟
- اگر خانواده سلطنتی و رانتخوراهای سلطنتی روز بروز بر فساد خود نیافزوده بودند، آیا نیازی به انقلاب می‌شد تا خمینی بر موج آن سوار شده و به ایران بیاید؟
- اگر شاهنشاه آریامهر شما با کودتای ۲۸ مرداد بعد از فرار، به ایران باز گشته و دست به قلع و قمع مخالفان و زندان و اعدام آنها نکرده بود آیا نیازی به انقلاب می‌شد تا خمینی بر موج آن سوار شده و به ایران بیاید؟
- اگر شاهنشاه آریامهر....؟
اینگونه و به روشنی نسل جوان می‌تواند ببیند که آن کسی که خمینی را به ایران آورد، شخص شخیص شاهنشاه آریامهر بود و بس. چرا که در هر انقلابی، مسئول اول هر انقلاب، آن مستبدی است که اصلاح را بر نمی‌تابد و اینگونه وجدان جامعه ملی برای باز کردن فضا فرمان انقلاب را صادر می‌کند. نسل جوان نباید اجازه دهد که دیکتاتوری سلطنتی فسادها، جنایتها و خیانتهای خود را که سبب ساز انقلاب شد، پشت فسادها، جنایتها و خیانتهای استبداد حاضر پنهان کند.
نسل جوان می‌تواند به روشنی ببیند که وقتی موج انقلاب بلند شود، دلایل آن هیچ چیز جز فساد و جنایت و خیانت استبداد حاکم نیست. یعنی دقیقا همان دلایلی که نسل انقلاب دست به انقلاب زد. انقلابی که با کودتای خرداد ۶۰ (۲) و کودتای خمینی جماران بر ضد خمینی پاریس به ضد انقلاب تبدیل شد و در لباس انقلاب، استبداد سلطنتی را در ابعادی تخریبی تر و در لوای عبا و عمامه باز سازی کرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) https://www.tribunezamaneh.com/archives/202391

(2) کودتای خرداد 1360: روایت به سرقت رفته انقلاب ایران.

https://www.radiozamaneh.com/283403

لازم به گفتن است که وقتی بعد از 40 سال، سایت اصلاح طلب <کلمه> تحقیق آقای حسین رفیعی فرد از روشنفکران اصلاح طلب ملی-مذهبی را منتشر کرد که در آن برای اولین بار پذیرفته شده بود که بر ضد اولین رئیس جمهور کودتا انجام شده است و اینکه:<چهل سال است که ما گرفتار همان تصمیم حذف بنی صدر هستیم.> را منتشر کرد. هنوز زمانی از انتشار نگذشته، بسرعت آن را حذف کرد:

https://www.kaleme.com/1399/06/12/klm-281611/?%D8%A7%DA%AF%D8%B1&fbclid=IwAR2e9WGj-zfY90RTmD3UcxBnrpcA3w0MROdz6UCgiM4CpffBhBN4Y2b2WTM

مقاله سانسور شده ایشان را در بلاگ شخصی ایشان پیدا کردم:

دوران کرونا (27) حسین رفیعی فنود

https://www.mhrafieefanood.com/%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-27/Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy