برخی از نکات این سند:

ممنوعیت شکنجه! ممنوعیت بازداشت خودسرانه، ممنوعیت ورود به خانه و حریم اشخاص، بی طرفی کامل قاضی و ممنوعیت هرگونه تبعیض دینی و غیره در قضاوت، علنی بودن دادگاه‌ها، آزادی کامل وکلای دادگستری و منع هرگونه تعقیب آنان به‌خاطر دفاع از موکل، استقلال قضات و منع و ممنوعیت هرگونه اعمال نفوذ نهادها و اشخاص در قوه قضائیه وبسیاری از وعده‌های قشنگ دیگر...

در مقدمه سند آمده است که : «نظام قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد. لذا اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشیدن به عدالت را بر عهده قوه قضائیه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند».