Sunday, Feb 21, 2021

صفحه نخست » قابل توجه رئیس جمهور آمریکا: درجمهوری اسلامی حتا جنازه ها را هم اعدام میکنند، عبید سن خوزانی!

Obeid_Sankhozani.jpgآقای بایدن من از شما تعجب میکنم که قصد دارید باز با جمهوری اشغالگر ایران رفتاری نرم پیش بگیرید. اینها زنی را که در آستانه اعدام سکته کرده و مرده بود، با نهایت وقاحت جنازه او را به دار کشیده اند، شما با این رژیم جنایتکار که چهل و اندی سال است میلیون ها نفر از انسان ها را با ترور و توطئه و جنگ های گوناگون ازبین برده و خاندان آنها را برباد داده اند، باز معامله می کنید؟

جمهوری اشغالگر به چه زبانی باید به شما حالی کند که هدف اصلی آنها دست یابی به سلاح اتمی است تا با اتکاء به آن، به باج گیری و گردن کلفتی خود در خاورمیانه و سایر نقاط دنیا ادامه دهد. آنها وقتی میگویند اگر شما این یا آن تصمیم را بگیرید ماهم برمیگردیم به "وضعیت سابق" این "وضعیت سابق" به چه معناست؟

مگر یادتان رفته که "صالحی" بارها تهدید کرده بود که اگر آمریکا از برجام خارج شود ما درعرض سه روز میتوانیم به "وضعیت سابق" برگردیم؟ مگربارها نگفت که ازبین بردن تاسیسات آب سنگین اراک و آن عکسهائی که دیدید فقط فتوشاپ بود؟

همین روزها مگر "علوی" وزیراطلاعات آشکارا نگفت اگر مارا زیاد به فشار بگذارید ما دست به ساختن سلاح اتمی خواهیم زد؟ ازاین آشکارترمیخواهید؟

سراین مار خطرناک وزخمی را باید کوبید. تحریم ها بهترین وسیله ایست که اینها به زانو درآورده و آنان را به فروپاشی خواهد کشاند. مردم ایران طی تلاش های چندین دهه خود برای مبارزه با این رژیم هزاران هزار از جوانان خود را از دست داده اند. آنوقت شما قصد پیش گرفتن نرمش با این رژیم ضد بشری را دارید؟ با این کار خود را بدنام تاریخ نکنید. کدام برجام؟ مگر برجامی هم وجود دارد؟

چگونه میخواهید به رژیمی که تا حال یک کلمه راست نگفته، اعتماد کرده و بازهم با آن کناربیائید. زمان به نفع جمهوری اسلامی است، مگر آنکه تحریم هاسخت گلوی آنها را فشارداده نفس این رژیم را بگیرد.

آقای بایدن لطفا مردم ایران را با خود، حزب دموکرات و آمریکا دشمن نسازید. مردم ایران همیشه دوستار آمریکا و آمریکائی ها و محبت ها و همراهیهای آنان با ملت ایران بوده اند، نگذارید چهره آمریکا تبدیل به چهره کریه چین و به ویژه چهره کریه و وحشتناک روسیه تبدیل شود. مردم ما در ظاهره وباطن دوست آمریکا و آمریکائیان هستند.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com