Sunday, Jul 18, 2021

صفحه نخست » فرصتی طلایی که نباید از دست داد، علی اکبر امیدمهر

Aliakbar_Omidmehr_2.jpgدر حالیکه اعتصابات کارگری در سراسر کشور و پیوستن کارکنان دانشگاهها و بازنشستگان کشور و اقشار دیگر به آنها،کماکان ادامه دارد.خیزش مردم خوزستان وارد چهارمین روز خود شده،در پی اعلام استاندار،که فیلم تظاهرات جعلی است.مردم خشمگین این استان،قلب رژیم را نشانه گرفته و فریاد مرگ بر و نظام باید برود،زدند.گرچه در برخی استانها و شهرهای مهم ،حرکاتی از پشتیبانی از هموطنان خوزستانی،در پی به قتل رسیدن چند تن از جوانان این خطه،آغاز شده،اما ستونهای کامیونهای نظامی، از استانها دیگر بسوی شهر های خوزستان،نشان می دهد .که رژیم قصد محاصره این شهرها و تشدید سرکوب ،در صورت به خطر افتادن حیات خود را دارد. اکنون یک فرصت مغتنم و بیسابقه در طول حیات ننگین رژیم،علیه این بساط اهریمنی-انیرانی بوجود آمده،که نباید آن را از دست داد.

یک دست شدن راس هرم قدرت و انتصاب شخصی که، در دنیا معروف به جلاد کشتار جمعی زندانیان تابستان شصت و هفت است،به ریاست جمهوری و موکول کردن سرنوشت برجام،به بعد از مراسم تنفیذ وی،دست و بال رژیم را ،برای تکرارفاجعه کشتار چند هزار نفره آبان نود و هشت، بسته است.تحریم انتخابات خرداد ماه، از سوی اکثریت مردم و بخصوص چند میلیون آرای سفید، که عمدتا ،از سوی کارکنان دولت و نیروهای دیگر بوده،حاکی از اراده این نیروها و حتی نیروهای مایوس وابسته به رژیم ،که به اصلاح این بساط دل خوش کرده بودند ،برای پبوستن به مردم در فرصتی مناسب ، یا تمرد از دستور سرکوب می باشد.
خامنه ای بخاطر تطهیر کارگزار جدید خویش، قادر نیست ، با یک فتوای دیگر آتش به اختیار( ویژه میدان جنگ با اجنبی و در صورت شکست و عقب نشینی نیروهای خودی،که مختارند آتش به اختیار عمل کنند) حمام خون دیگری راه بیاندازد. در نتیجه رژیم،در گوشه رینگ، گیر افتاده و اکنون بهترین فرصت برای هموطنان سایر استانها و شهرهای کشور،بخصوص همجوار استان خوزستان است.که با قیام خویش و پیوستن به مردم غیور این استان،موجبات پراکندگی و تضعیف ماشین سرکوب رژیم را، فراهم سازند .بسیاری از انقلابات دنیا، در چنین حالت و فرصت مغتنم وبا عمل غافلگیری رخ داده است.
این اتحاد و همبستگی و تداوم آن،درست در ایامی، که اکثر نگاهها،آنتن ها و دوربین های جهان، بسوی ایران،بخاطر مسائل مهم هم خود ایران و هم منطقه ،زوم شده،بطور حتم،پیروزی نهایی ملت را، در پی خواهد داشت.این فرصت طلایی را غنیمت شمریم.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy