Monday, Sep 20, 2021

صفحه نخست » عباس واحدیان چگونه دستگیر شد؟ بر اساس فکت های واقعی؛ ف. م. سخن

61072F63-DFFF-4C06-BCCA-1150BFD15AB6.jpegعباس واحدیان را بر اساس گزارشی که پ.ع. به اطلاعات سپاه داده است که چرا عباس واحدیان در عین گرفتن حکم، آزاد است، و به جرم بر انگیختن مردم بر ضد حکومت در کلاب هاوس دستگیر کردند.

اطلاعات سپاه با ترفندی موذیانه همسر عباس واحدیان را در حالی که او مخفی بوده است دستگیر می کند و بعد با عنوان «تشابه اسمی» او را آزاد می کند. امکان آزادی از اوین بر اساس تشابه اسمی «مطلقا» وجود ندارد و کسانی که -مثل آ.ب. همکار سابق آمد نیوزِ روح الله زم- چنین ادعایی می کنند، قطعا دروغ می گویند، و آزاد کردن او به خاطر این بوده است که عباس واحدیان او را ملاقات کند یا با او تماس بگیرد و امنیتی ها بتوانند او را دستگیر کنند.

خانم شهلا جهانبین و جناب عباس واحدیان پی به این ترفند موذیانه می برند و با یکدیگر تماس نمی گیرند و اطلاعات سپاه در این بازی شکست می خورد.

در نتیجه خانم شهلا جهانبین را فردای روز آزادی اش مجددا دستگیر می کنند.

عباس واحدیان را بعدا به خاطر فراموش کردن خاموش کردن تلفن اش دستگیر می کنند.

او هم اکنون به خاطر ندادن رمز تلفن هایش تحت بازجویی اطلاعات سپاه قرار دارد و در انفرادی به سر می برد.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy