Thursday, Nov 16, 2023

صفحه نخست » زیبائی یک انسان! ابوالفضل محققی

Abolfasl_Mohagheghi_2.jpg"زیبائی آدمی راستی پرستی اوست" ـ کسروی

راستی پرستی ممکن نیست جز تن دادن و قبول حقیقت حتی اگر با فکر من همخوان نباشد.
این زیبائی حاصل نمی‌شود! مگر اینکه صمیمانه از تعلقات فردی و گروهی خود که می‌تواند ریشه در تعصب و خود خواهی ما که آبشخورآن کم بضاعتی و شناخت محدود ماست داشته باشد! فاصله بگیریم.
توان این فاصله گرفتن است که که قرارگرفتن فرد را در کنارحقیقت ویا در برابرآن روشن می‌سازد.
چالشی بزرگ که پیروزی در آن جز از طریق فائق آمدن برغول نفس ممکن نیست. اگر جوهری از پایبندی، تعهد، تلاش وعشق به یافتن ودیدن حقیقت در فردباشد. اوقادر خواهد شد پرده پندار را کناری بزند. بر بضاعت فکری خود بیفزاید. رشته‌های تنیده شده از تفکری منجمد و سکت گروهی راکه همیشه با تعصب و وخود خواهی آمیخته است، پاره کند. سیمای واقعی خود را در آئینه صافی زمان ببیند.
"چه زیباست منظر انسانی که با زانوان زخمی و لب‌های خشکیده بر لب رود جاری حقیقت زانو زده است. "

رودی که در زلالیت آن می‌توانی سیمای زیباترین پدیده حیات را که چیزی جز سیمای انسان متعهد نسبت به جامعه انسانی نیست ببینی! خود را تطهیر کنی فارغ از منیت و تحجر شوی، تا تماشاگر بستان گردی. "تنگ چشمان نظر به میوه کنند ما تماشاگران بستانیم "
تکریم کنی اندیشه وعمل انسان هائی را که با تمامی وجود برای آزادی انسان و ساختن جامعه‌ای آزاد فارغ از رنج بی عدالتی، زشتی وابتذال مبارزه می‌کنند.
توان این را داشته باشی که حمایت کنی از تشکل‌ها وجریان هائی که غمشان غم مردم است و تلاششان یافتن راهی در جهت وصل کردن، ایجاد اتحاد و یگانگی. کشف و بالا بردن ظرفیت‌های موجوددر جامعه است! برای همنوائی و هم گامی در مبارزه با اهریمن استبداد.
ارج بگذاری بر تلاش شبانه روزی، شور و از خود گذشتگی کسانی که بقیمت زدن از خوشی‌ها، چشم بستن بر زندگی بی دغدغه و مانند بسیاری غنودن در ساحل آرام زندگی.
کسانی که بزرگترین هنرشان شعار دادن است و حمله به آسیاب‌های بادی.
"ساحل افتاده گفت: گرچه بسی زیستم هیچ نه معلوم شد، آه که من کیستم؟
موج ز خود رفته‌ای تیز خرامید و گفت: هستم اگر می‌روم گر نروم نیستم. "
سرنوشت ملت‌ها ومبارزه آن‌ها با استبداد را همین موج‌های زخود رفته، تیز رفتار رقم می‌زنند.
موج‌های بظاهر کوچک اما بر آمده از دل اقیانوس مردم که هسته آتشفشانی جوشان را در دل خود نهان دارند.
بظاهر کوچک چون "مسیح علی نژاد. " اما تیز، برنده وتاثیر گذار. به تیزی "آزادی‌های یواشکی "، " چهارشنبه‌های سفید"و ده‌ها کمپین برزگ وکوچک در سرتا سر جهان. درراستای َشعار زن، زندگی، آزادی"
انرژی وعشق این موج تیز خرامیده بر آمده از دل نیازمند میلیون‌ها زن درد مند وتحت ستم ایرانی است که نقشی تاثیر گذار در جنبش بزرگ مهسا د اشت.
چه کسی می‌تواند منصف باشد و نقش بزرگ "مسیح علی نژاد" را در این انگیزش و خیزش همگانی که زنان نقشی اساسی و تاثیر گذار در آن داشته ودارند انکار کند.
نقش زنی که مسیری سخت وبدون ادعا پیموده، با چنگ ودندان از زنانگی و بارور‌های آزادیخوهانه‌اش دفاع کرده است. مسیری آغاز شده از روستائی در شمال ایران وامتداد یافته تا بزرگترین صحنه‌های جهانی.
اوبی شک یکی از مبارزان بزرگ در کناردیگر زنان آزاده ایرانیست در راستای جنبش "زن، زندگی وآزادی"
امروزاو صدای بلند زنان ومردان دادخواه ایرانی در مجامع بین المللی ونزد چهره‌های سیاسی واجتماعی مطرح جهانیست.
چه ما بخواهیم وچه نخواهیم مورد قبول بسیاری از مبارزان پیر و جوان در داخل وخارج کشور.
کسی که ادعا و عملش یگانه است.
من هم بی هراس از طعنه کسانی که تحقیر می‌کنند حمایت مو سپید کردگانی چون من را بعد پنجاه سال مبارزه در حمایت از "مسیح علی نژاد. " می‌گویم" برای من ملاک عمل است و مبارزه جانانه با رژیم کودک کش اسلامی وتلاش بی وقفه برای رسیدن به آزادی وعدالت. بقیه صغرا وکبرا کردن هاچیزی جزسرپوش نهادن بر بی عملی خود نیست. "
ملاک من کسانی نیستند که در برج عاج نشسته ووبا همان معیار‌های ایدئولوژیک و نگاه بسته گروهی نسبت به همه کس وهم چیز نظر می‌دهند. بی آنکه بگویند نقش وعمل واقعی وتاثیر گذارخود آن‌ها دروصل کردن، تلاش برای ایجاد محیطی پر شور وحدت بخش، امید آفرین ومحبت آمیز در این جنبش اجتماعی جاری وخیزش‌های پیش رو چیست؟
" دلم خوش است که نامم کبوتر حرم خود ساخته خویش است. " همین.

ابوالفضل محققیCopyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy