چهارشنبه 17 دي 1382

علي باباچاهي: اگر فروغ زنده مي ماند اين احتمال وجود داشت كه تحت تاثير شرايط جديد محيطي دچار تحولي ديگر مي شد، ايلنا

علي باباچاهي

تهران-خبرگزاري كار ايران
فروغ با تركيب وزن ها در شعر ايجاد انعطاف كرد .تصور غالب در خصوص پديده هاي اجتماعي وهنري حتا تا زمان حاضر بر اساس نوعي كلي گويي و قطعيت احكام بنا شده است . از همين منظر اگر فرضا" از ديدگاه نيما و شاملو در خصوص وزن نگاه كنيم به نتايجي مي رسيم كه مويد نظرمن است .
علي باباجاهي شاعر ومنتقد در گفت وگو با خبرنگار ادبي ايلنا با بيان مطالب فوق افزود : مثلا" نيما شعر بي وزن را قبول ندارد و آن را به آدمي برهنه تشبيه مي كند ، و شاملو لا اقل در اظهار نظر و نه در آثار شعري اش وزن را يك سره كنار مي گذارد و معتقد ا ست كه شعر سپيد يا بي وزن شكنجه ديده اي سر به زير است كه با برهنگي اندام ( بي وزني) مي توان داغ شكنجه را بر آن مشاهده كرد .
وي در ادامه به فروغ اشاره كرد و گفت : اما وزن در شعر فروغ همچون نخي نامرئي در ميان سطور و كلمات شعر ديده مي شود و از طريق پيوند حداقل دو وزن، به گفتمان اوزان روي مي آورد . به بيان ديگر تلويحا" ديدگاه نيما و شاملو را به چالش مي گيرد . او با تركيب وزن ها ايجاد انعطاف مي كند .
وي گفت : فروغ در زمينه وزن يا موسيقي از جمله شاعران اهل مدارا و تساهل است . او مانند نيما و شاملو بر اساس ديدگاه هاي خود دست به آفرينش آثاري ماندگار مي زند .
اين شاعر و منتقد معاصر در پاسخ به اين پرسش كه اگر فروغ زنده مي ماند به شعر كوتاه روي مي آورد ، گفت : اين يك نوع پيش بيني است كه بر مبناي واقعيت ملموس بيان نشده است . از كجا معلوم كه فروغ در مواجهه با مسايل اجتماعي و سياسي جديد و يا دست يافتن به تعاريف جديد تر از عشق ، حركت و زندگي به تحولي تازه اي نمي رسيد.
علي بابا چاهي درمورد نيما گفت : نقطه عزيمت نيما دررورند شعر او مبتني بر ساخت زبان و ساخت انديشه و ساختار ارگانيك شعر است . نيما در اين مسير دست به تجربه هاي مختلف و متنوعي زده است . از تجربه زباني خاقاني وار تا گرايش به زباني گفتاري - محاوره اي كه مبتني بر بافتي اقليمي است .
وي در ادامه اظهار داشت : اما در همه موارد ، سنت شكني ( نحو ستيزي) و رسيدن به بافت بيان متفاوت مد نظر او بوده است . نيما نگاهي شورشي بر عليه نظامي از نحو بيان و انديشه هاي تثبيت شده دارد . انديشه اي كه من فكر مي كنم صدور حكمي كلي در مورد نيما مبتني بر اين كه شعر او فاقد آسيب پذيري بسيار است ،اشتباه به نظر مي رسد .
نويسنده كتاب" سه دهه شاعران حرفه اي" تصريح كرد : در عين حال نيما فراتر از اين نشيب و فرودها دست به تحولي سترگ مي زند كه گرچه شعر او از آسيب پذيري در امان نمانده ، اما دست آورد درخشان او در چندين شعر ساده گفتاري كه در پايان كليات شعر او آمده ، واقعا" حيرت انگيز است .
اين شاعر گفت : نيما ما را به فرا خواني ديدار افق هاي تازه در همه دوران ها دعوت مي كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/3005

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'علي باباچاهي: اگر فروغ زنده مي ماند اين احتمال وجود داشت كه تحت تاثير شرايط جديد محيطي دچار تحولي ديگر مي شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016