دوشنبه 22 دي 1382

عقوبت، شعري از شاهين ميرمحمدحسيني

بیهوده قیل مدارید هم که قال
ما را به چوب رد ز در خویش رانده اند
این جمع مستبد و ریاکار و زورگو؛
این است حاصل ِ، مردم فریفتن
بیهوده قیل مدارید هم که قال
قانون شکسته شد، حق خدشه دار گشت
بسیار گشته است چنین تا به این زمان
اکنون چرا به فکر تحرک فتاده اید؟
بیهوده قیل مدارید هم که قال
در وسوسهء وصلت همواره با مقام
حق رفتتان ز یاد
هان ای شما که عهد به جلاد داده اید
بیهوده قیل مدارید هم که قال.

شعر از: شاهین میر محمد حسینی

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/3234

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'عقوبت، شعري از شاهين ميرمحمدحسيني' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016