پنجشنبه 30 بهمن 1382

لحظه ي بر پا شدن، شعر مُنتشر نشده اي از مينا اسدي

زيستن در شيشه ، آري زيستن
زيستن اين گونه، يعني نيستن
مور بودن، با صبوري ساختن
نور در پيش و به کوري ساختن
وحشتي موهوم بر دل داشتن
باغ پُر گُل را کوير انگاشتن
با شبِ تاريکِ غُربت ساختن
خويش را در شام ِغُربت باختن
پير ديدن ساقه ي شاداب را
با لجن، آلوده کردن آب را
زيستن در شيشه ، آري زيستن
زيستن اين گونه، يعني نيستن.

اي شکوه لحظه ي بر پا شدن
قطره قطره، گُردِ هم دريا شدن
اي توان ِهرچه دستِ پُر اُميد
وقت پيوستن به درياها رسيد.

1985- استکهلم مينا اسدي
Mina. assadi@spray.se

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4803

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'لحظه ي بر پا شدن، شعر مُنتشر نشده اي از مينا اسدي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016