يكشنبه 2 فروردين 1383

پنجه اي بر دلمه زخم بم، پنج بيت براي پنجاه هزار نفر، فرزاد افضلي

غمگين تر از علف به كنار مزارها
بنشسته ام كنار مزار تو بارها

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

من منتظر كه ناله ام از سنگ بگذرد
برخيزي و به سر برسد انتظارها

در دل نهفته ام غم اين راه پر ملال
چون جويبار آمده از شوره زارها

تنها در اين كوير سياهي چو گرد باد
پيچيده ام به خويش ز داغ تو بارها...

سيلاب برد خانه صبري كه ساختم
من باز اميدوار به اين روزگارها

فرزاد افضلي

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5865

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پنجه اي بر دلمه زخم بم، پنج بيت براي پنجاه هزار نفر، فرزاد افضلي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016