پنجشنبه 15 مرداد 1383

نيلوفر در سردابه ها، شعري از ويدا قنبرپور براي روزنامه نگاران

vidamehraz@yahoo.com

براي روزنامه نگاران، آنان که به لهيدن خوشه هاي انديشه متفاوت با داس کند دگم انديشي عادت نکرده اند و همواره قصه سيب و سرگرداني آدم را در اين سرزمين تجربه مي کنند

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

همين ديروز بود وقتی نيلوفر
در سردابه های بويناک
بر شاخه مصلوب نور پژمرد
کسی به قطره اشکی مرثيه نخواند
هيچکس از او ياد نکرد
به خط شعری از آفتاب
وسلام ما بوی شمعدانی نمی داد
من خوشه های انگور را فراموش کرده بودم
و رويای زايش را
***********
همين امروز صبح بود
تن ساقه گندمی
از زخم داسی کند لهيد
به ياد آوردم
بايد اذان بگويم بر بام خانه های از ياد رفته
وضو بگيرم با تکه های آفتاب فراموش شده
واقامه ببندم با شاخه های نور گمشده
بايد به نماز بايستم
رودر روی خدا
در کوچه های غبار گرفته
وخدا را سوگند دهم
به روزگاری که هردم خورشيد را از ياد ميبرد
و سيبی تازه را گاز بزنم !

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10699

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نيلوفر در سردابه ها، شعري از ويدا قنبرپور براي روزنامه نگاران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016