جمعه 30 بهمن 1383

انتشار چهارمين شماره ماهنامه الکترونيکی سينما پيوسته با ديدگاه

ماهنامه الکترونيکی سينما پيوسته با ديدگاه
شماره4 بهمن 83 فوريه 2005 منتشر شد

www.didgah.net

زير نظر بصير نصيبی

مطالب:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نقدمستندتلويزيونی مرگ درتهران(در باره قتل های زنجيره ای) فرهاد مجدآبادی
*پروپاگانداو رسانه های جمهوری اسلامی، اميد حبيبی نيا
*نيستی قريب الو وقوع(نقد فيلم جاده ی ما لهالنداثرديويدلينچ) امير عزتی
*يک سال از خاموشی نصيب گذشت(يادنامه: بخشهايی از مقالات هوشنگ طاهری،محمد تهامی نژاد، فريد نوين،فرخ تميمی، عباس سماکار،اطلاعيه شعرا وسينماگران در تبعيد و... مدخلی برچه هراسی دارد ظلمت روح/ يدالله رويايی)
* خوش خدمتی پانزده ساله( پانزدهمين سالگرد جشنواره ُسينمای جمهوری اسلامی در لس آنجلس) پرويز صياد
* نامه های شما* شهر، شهر فرنگه...( حرفهايی ديگر در باره هفته سينمای جمهوری اسلامی در کلن) سرمقاله بصير نصيبی
* گزارش ها واطلاعيه های سينمای در تبعيد

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18469

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انتشار چهارمين شماره ماهنامه الکترونيکی سينما پيوسته با ديدگاه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016