يكشنبه 11 تير 1385

نوبل در ادبيات برای سيمين بهبهانی، كانون نويسندگان ايران

سوئد، استكهلم، ابسالا،
هيئت محترم جايزه‌ی نوبل در ادبيات!

كانون نويسندگان ايران، مستقل‌ترين نهاد اهل قلم ايران كه طی قريب به چهل سال، در راه دفاع از آزادی انديشه و بيان هزينه‌های سنگينی را تحمل كرده است، و در عين حال خانه‌ی مشترك نامدارترين شاعران و نويسندگان آزاديخواه بوده و هست، خرسندی خود را نسبت به نامزدی خانم سيمين بهبهانی، شاعر بزرگ و عضو كانون نويسندگان ايران، برای دريافت جايزه نوبل در ادبيات اعلام كرده و اميدوار است كه با انتخاب نهايی نماينده‌ای از نمايندگان ادبيات ايران، به ناديده گرفتن فرهنگ و ادبيات يكی از مؤثرتری جوامع متمدن بشری پايان داده شود.

كانون نويسندگان ايران
٦/٤/١٣٨٥

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/30784

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نوبل در ادبيات برای سيمين بهبهانی، كانون نويسندگان ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016