شنبه 5 اسفند 1385

"عشق باريده بود" و چند اثر ديگر از علی باباچاهی منتشر می شود، مهر

"عشق باريده بود" تازه ترين مجموعه شعر علی باباچاهی است که پنجاه شعر اين مجموعه در سال ۱۳۵۸ سروده شده و بقيه اشعار آن متعلق به سال های ۸۳ و ۸۴ است.
به گزارش خبرنگار مهر، نگرش علی باباچاهی در اين شعرها نگرشی شکاکانه و مبتنی بر عدم قطعيت و نفی حقيقت مطلق است.

به گفته باباچاهی در اين شعرها هم ابزار و ادوات دگرگو ن شده و تکثير يافته و هم نحوه بيان علی رغم نوعی ابهام به نوعی سادگی خاص گرايش پيدا کرده است. "عشق باريده بود" را نشر ثالث منتشر می کند.

اين شاعر همچنين مجموعه ای را با عنوان "شعر امروز، زن امروز" که ارائه کننده آثار شاعران برگزيده زن است از يک سال پيش توسط نشر ويستار به ارشاد سپرده است.

در اين مجموعه سير حضور زنان در شعر کلاسيک با نمونه ای از آثار آنان نشان داده شده است. در اصل باباچاهی در اين مجموعه نوآوری درشعر زنان و شعر مدرن آنان را مدنظر داشته است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

کتاب ديگر "زيباتر از جنون" زندگی و شعر اسماعيل شاهرودی است که در آن باباچاهی به شرح احوال زندگی خصوصی شاهرودی از بين اسناد و مدارک موجود و مصاحبه با افراد خانواده او پرداخته است و نمونه ای از آثار او اعم از نظم و نثر را بررسی کرده است. اين اثر در مرحله حروفچينی است و ناشر آن نشر ثالث خواهد بود.

ديگر اينکه مازيار نيستانی مجموعه ای از گفتگوها، نقدها و بررسی و تاملات هنری اين شاعر را در کتابی با عنوان "بيرون پريدن از سقف" جمع آوری کرده است. اين کتاب تحولات ، بحران ها و مسائل مربوط به شعر مدرن و پسامدرن را مورد تامل قرار داده است. " بيرون پريدن از سقف " را نشر مفرغ نگار منتشر خواهد کرد.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/32807

فهرست زير سايت هايي هستند که به '"عشق باريده بود" و چند اثر ديگر از علی باباچاهی منتشر می شود، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016