سه شنبه 6 آذر 1386

نیما، در سالگرد درگذشتش، ابراهیم گلستان

EbrahimGolestan2.gif
او تنها یک شاعر نبود. یا در حقیقت تنها یک شاعر بود اگر شعر آگاهی باشد. او آگاه بود. شعر او حس او بود و حس او حس یک عاشق نبود، حس یک جویای راز نبود، حس یک بیننده عشق و بیننده راز بود

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تا هنگامی که مرد، بزرگ ترین آفریننده ای بود که هنر ایرانی در چند صد سال اخیر یافته بود. و در آینده، تا هر زمان که هنر زبان و شعر در واحدهای ملی و جغرافیائی مشخص شود نام او و کار او با نام و کار رودکی و بیهقی و سعدی و حافظ همپا و یک جا خواهد آمد. نیز اگر در آینده بخواهند زبان روزگار ما را بیابند، و درک کننده روان ما را بیابند، دریابنده امید و ترس ما را و بیننده راه و حرکت انسانی ایران عصر تغییر کنونی را بنامند، او را خواهند یافت، او را خواهند نمود، و او را خواهند نامید.

او تنها یک شاعر نبود. یا در حقیقت تنها یک شاعر بود اگر شعر آگاهی باشد. او آگاه بود. شعر او حس او بود و حس او حس یک عاشق نبود، حس یک جویای راز نبود، حس یک بیننده عشق و بیننده راز بود. پرسش هایش پرسش و آورنده پاسخ و اصل بود.

او روی تیغه بلندی که میان دیروز و فرداست میرفت. او میدید. گفته های او دیده های اوست؛ یا دیدن های اوست.

کوشش برای جستن ربطی میان او و زبان و قواعد زبان، یا شعر و گذشته شعر، کاری است نه در خورد کار او، و باطل است چرا که او را نه می توان کوچک کرد و نه بزرگتر از آنچه که هست وانمود. او بیرون از این مدارهاست. و این یک ستایش نیست، یک اعتقادست.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/35047

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نیما، در سالگرد درگذشتش، ابراهیم گلستان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016