جمعه 14 دي 1386

عنوان "مترجم سال ۲۰۰۷" به يک ايرانی تعلق گرفت

سوم ژانويه روئن - فرانسه

اعضای اينترانت، شبکه جهانی مترجمان حرفه ای، امير فطانت را به عنوان مترجم سال ۲۰۰۷ برگزيدند. عنوان افتخاری " مترجم سال" به پاس تلاش ها و گاه از خود
گذشتگی های فردی مترجمانی، زنده يا مرده، داده ميشود که مورد توجه مطبوعات بوده و به افزايش آگاهی عمومی در مورد اهميت مترجمان و امر ترجمه کمک کرده اند.
فطانت مترجم "خاطرات روسپيان سودازده من" اثر گارسيا مارکز است که در ماه نوامبر در ايران توقيف شده بود. (فوندو) بنياد حفظ زبان اسپانيائی با ۸.۷۵% و لاله بختيار مترجم فمينيست قران با ۸% به ترتيب دوم و سوم قرار گرفتند. در و.اگذاری اين عنوان که مبتنی بر آرا اعضا و خوانندگان است امير فطانت ۴۴.۵% آرا را از آن خود کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين عنوان در سال ۲۰۰۵ به نوآم چامسکی داده شد که با ۱۷.۴۳% و پس از او يونسکو با ۱۳.۷۶% و "يادمان مترجمين کشته شده حين انجام وظيفه" با ۱۱.۵۱% به ترتيب در رديف های دوم و سوم قرار گرفتند." يادمان ۲۱۶ مترجم کشته شده در عراق" برنده اين عنوان در سال ۲۰۰۶ بود.

منابع:
http://inttranews.inttra.net/cgi-bin/news.cgi?action=aff_art&art_id=27116
http://www.inttra.net/pages/sondage/linguist_of_the_year_2007/results_2007_en.html
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=20892&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/35475

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'عنوان "مترجم سال ۲۰۰۷" به يک ايرانی تعلق گرفت' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016