جمعه 10 اسفند 1386

عطار و مارکسيسم پس از ۱۰۰ سال: کتاب در هفته گذشته، رادیو فردا

فرج سرکوهی (منتقد و روزنامه نگار)

۳ اثر منظوم عطار با تصحيح کدکنی
اسرارنامه، مصيبت نامه و الهی نامه، ۳ اثر منظوم شاعر و عارف بزرگ ايرانی، فريدالدين عطار نيشابوری، با تصحيح، تحشيه و عليقات دکتر محمدرضا شفيعيکدکنی، شاعر، اديب و پژوهشگر معتبر ايرانی در هفته گذشته منتشر شدند.

خالق منطق الطير و تذکرةالاولياء بر روند تفکر عرفان شرقی يا ايرانی نقش و تاثيری ماندگار داشت و دکتر شفيعی کدکنی که بر ادب کلاسيک و معاصر فارسی و بر شيوه های تحقيق مدرن تسلطی کم نظير دارد، با تاليف آثاری چون صور خيال در شعر معاصر فارسی و تصحيح آثاری چون اسرارالتوحيد، کارنامه ای درخشان را در زندگی پژوهشی خود ثبت کرده است.

آقای کدکنی که چند ماه پيش قلندريه در تاريخ را منتشر کرد، با انتشار اين ۳ اثر و انتشار تذکرةالاولياء در آينده، کار دشوار تصحيح آثار عطار را به پايان می برد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اعتراض شاعر به سانسور
هفته گذشته، جواد مجابی، روزنامه نويس، شاعر و داستان نويس برجسته ايرانی اعلام کرد که از انتشار دو کتاب مجموعه شعرهای خود و مجموعه ای از تازه ترين آثار شعری خود با عنوان با زمستان اين شاهين، به دليل سخت گيری های سانسور صرف نظر کرده است.

مجابی اعلام کرد که اداره بررسی کتاب از او خواسته است که ۴۴ شعر از کتاب در دست انتشار مجموعه شعرهای خود را حذف کند و او با حذف شعرهای خود موافقت نخواهد کرد.

جواد مجابی در سال ۱۳۱۸ متولد شد و دکترای خود را در حقوق از دانشگاه تهران گرفت.

مجابی در دهه های ۴۰ و ۵۰ و در سه دهه پس از انقلاب در عرصه های روزنامه نويسی، طنز، شعر، نقد و داستان نويسی از چهره های مطرح ايران بوده است.

شعر بلند تامل، زوبينی بر قلب پاييز، پرواز در مه، سفرهای ملاح روياها، در عرصه شعر، يادداشت های يک آدم پر مدعا، آقای ذوزنقه و نيشخند ايرانی، در طنز، من و ايوب و غروب، شب ملخ، موميايی و فردوس مشرقی، در عرصه داستان، از آثاری است که جواد مجابی در ۵ دهه خلاقيت هنری و ادبی خود خلق کرده است.

مارکسيسم پس از ۱۰۰ سال
کتاب مارکسيسم پس از ۱۰۰ سال، که در هفته گذشته منتشر شد، مجموعه ای است از مقالات مارکس شناسان معتبر جهان.

اين مقالات که در کنگره بين المللی مارکس در سپتامبر ۱۹۹۵ ارائه شدند، کارنامه ۱۰۰ ساله مارکسيسم و چشم اندازهای آينده مکتبی را بررسی می کنند که بيش از يک قرن زمينه های نظری مهم ترين تحولات فکری و بزرگ ترين جنبش های اجتماعی و سياسی جهان معاصر را رقم زده است.

مقالات ارائه شده در اين مجموعه را گروهی از مترجمان به فارسی ترجمه کرده و اين کتاب با ويراستاری حسن مرتضوی منتشر شده است.

در اين مجموعه، مقالاتی چون انقلاب و دموکراسی در انديشه سياسی ‏مارکس و انگلس نوشته ژاک تکسيه، جهانی شدن در بوته آزمايش، به قلم ديويد هاروی، پنج تز درباره مارکسيسم ‏واقعا موجود اثر فردريک جيمسون، ملاحظاتی درباره مبارزه طبقاتی نوشته ژاک کرگوات، سرمايه داری پس از ‏کمونيسم به قلم پری آندرسون، مساله اخلاق در مارکسيسم نوشته ايون کی نيو، فقر ملت ها، ارزش اضافی نسبی، ‏تغييرات فنی و انباشت در حال حاضر به قلم آلن فريمن و ديالکتيک مارکسيستی پيشرفت و مساله کنونی جنبش ‏های اجتماعی نوشته ميکائيل لووی، به چاپ رسيده اند.

سرگذشت آنا آخماتوا
آنا آخماتوا را در کنار پوشکين از بزرگ ترين شاعران روسيه می دانند. زندگی آخماتوا را، که با نوآوری های خلاقانه خود تحولی بزرگ در زبان و شعر روسيه پديد آورد، نيز تمثيلی گويا می دانند از رنج و تنهايی نويسندگان و هنرمندان خلاقی که به دليل خلاقيت ها و آثار خود، در چنبره سهمگين حکومت های مستبد گرفتار آمده و سرنوشتی فاجعه بار را تجربه می کنند.

کتاب سرگذشت آنا آخماتوا، اثر ايلين فاينشتاين، که با ترجمه غلامحسين ميرزا صالح در هفته گذشته منتشر شد، زندگی پر ماجرای آنااخماتوا را تصوير می کند.

آنا آخماتوا در سال ۱۸۸۹ چشم به جهان گشود، به دوران حکومت استالين وحشت ديکتاتوری مکتبی را تجربه کرد، شوهر و فرزندانش به زندان افتادند، به دليل انتشار شعری با عنوان سوگواره و نيز به دليل آنکه شعر او با موازين مکتبی همراه نبود، از اتحاديه دولتی نويسندگان شوروری اخراج و به هدف حمله های بی رحمانه رسانه های رسمی بدل شد.

آخماتوا برای نجات فرزندش از مرگ شعرهايی در مدح استالين سرود و با اين همه تا مرگ استالين، در وحشت، فقر و تبعيد زيست و در سال ۱۹۶۶ در اوج شهرت چشم از اين جهان فروبست.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/36047

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'عطار و مارکسيسم پس از ۱۰۰ سال: کتاب در هفته گذشته، رادیو فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016