جمعه 25 مرداد 1387

شاعر، کسی ست: با تپش ِ هر انار زيست، رضا مقصدی

رضا مقصدی
برف ست. برف. برف که می بارَدَم هنوز / بر برگ ِ من ببين! چه تگرگی ز بهمن ست / باز آمدم که با تو نَفَس، تازه تر کنم / پيراهن ست بين ِ ما امشب که دشمن ست

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


ديدار ِ تو تغزّل ِ ناب ِ شکفتن ست
آنجا دلت شکفته ترين ست با من ست

□ □ □

از ما به چشم ِ سبز ِ جوانت درود باد
شادا کلام ِ تو که سلام ِ شکفتن ست

□ □ □

اين خرمن ِ من است که در آتشت نشست
چشم ِ تو تا به کِی به تماشای خرمن ست

□ □ □

برف ست. برف. برف که می بارَدَم هنوز
بر برگ ِ من ببين! چه تگرگی ز بهمن ست

□ □ □

باز آمدم که با تو نَفَس، تازه تر کنم
پيراهن ست بين ِ ما امشب که دشمن ست

□ □ □

در باغ، عاشقانه ترين حرف را بزن!
وقتی که دست ِ گرم ِ تو سرگرم ِ چيدن ست

□ □ □

همراه ِ من - که آه ِ بلندم - تمام ِ شب
اين پنجره ز ديدن مهر ِ تو روشن ست

□ □ □

شاعر، کسی ست: با تپش ِ هر انار زيست
عاشق، کسی که: آتش ِ سيبش به دامن ست

□ □ □

در شادی ِ شبانه ی اين شعر ِ شيفته
زيبايی ِ شناور ِ لبريز ِ يک زن ست


reza.maghsadi@gmx.de
www.rezamaghsadi.blogfa.com

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/37991

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شاعر، کسی ست: با تپش ِ هر انار زيست، رضا مقصدی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016