دوشنبه 7 دی 1383

جلوگيرى از جلسات دفتر تحكيم، ايران

گروه سياسى: به دنبال دخالت برخى نيروهاى لباس شخصى، از برگزارى جلسات مركز مطالعات و تحقيقات استراتژيك دفتر تحكيم وحدت در كتابخانه بعثت جلوگيرى شد.
مجيد حاجى بابايى در گفت وگو با «ايلنا» ، با اعلام اين خبر گفت: مركز مطالعات و تحقيقات استراتژيك دفتر تحكيم وحدت سعى نمود تا با احياى بعد نظرى و انديشه اى جنبش دانشجويى ايران در راستاى اهداف فوق حركت كند، اما متأسفانه اراده اى در كار است تا مانع حركت روبه جلو جنبش دانشجويى ايران گردد.
حاجى بابايى با اشاره به برگزارى جلسات مركز مطالعات و تحقيقات استراتژيك دفتر تحكيم وحدت، به اعتراض نيروهاى لباس شخصى به برنامه هاى اين مركز در آذرماه و به هنگام سخنرانى حبيب الله پيمان پرداخت و ادامه داد: در دوره جديد فعاليت در روز چهارشنبه، دوم ديماه وقتى كه بابك احمدى، قصد سخنرانى را داشت، مجدداً از حفاظت اطلاعات نيروى انتظامى و اداره اماكن نيروى انتظامى به محل سخنرانى مراجعه شده و از مسؤولين كتابخانه تعهد گرفته اند كه ديگر سخنرانى در كتابخانه برگزار نشود و دليل آن را نيز نداشتن مجوز سخنرانى دفتر تحكيم وحدت ذكر كرده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16122

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جلوگيرى از جلسات دفتر تحكيم، ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016