چهارشنبه 8 تیر 1384

گزارش تصويری خبرنامه گويا از کنفرانس "ايران پس از انتخابات" در بروکسل (3)


گرداننده ميز گرد : سيمون کاونی، گزارشگر حقوق بشر پارلمان اروپا در سال 2005 از "حزب مردم اروپا " – ايرلند


آنجليکا بير، حزب سبزهای آلمان، نماينده پارلمان اروپا، از گردانندگان جلسه


جلسه بعد از ظهر درباره "دين و دولت"


در جنب کنفرانس نمايشگاهی از آثار مرجان ساتراپی، نويسنده و طراح موفق ايرانی بر قرار بود. مرجان ساتراپی با انتشار کميک "پرسپوليس" در فرانسه شهرت يافت.


ميزگرد "دين و دولـت". از راست: آرامش دوستدار، مهرداد درويش پور، آنجليکا بير، سيمون کاونی و امید نوری پور


ميزگرد "دين و دولت"


آرامش دوستدار، محقق و نويسنده کتاب های "درخشش های تيره" و "امتناع تفکر در فرهنگ دينی"


امید نوری پور ، عضو دفتر مرکزی حزب سبز آلمان


يوسف مولائی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران و وکیل آقایان امیر انتظام ، ناصر زرافشان و اکبر گنجی- ایران


حسين درخشان


فرح کريمی، نماینده مجلس از حزب سبز هلندميزگرد "آينده روابط ايران و اتحادیه اروپا"


رابرت کوپر، مدير عامل مسايل خارجی و امور امنيتی شورای اتحاديه اروپا


فرح کريمی


يوسف مولائی

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


سيمين بهبهانی


آرامش دوستدار


مهرداد درويش پور و مهدی خانبابا تهرانی


يوسف مولائی


فرح کريمی

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش تصويری خبرنامه گويا از کنفرانس "ايران پس از انتخابات" در بروکسل (3)' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016