پنجشنبه 29 دی 1384

"در صورت حمله نظامی آمریکا به ایران چه باید کرد؟" میزگرد عمومی اتحاد جمهوريخواهان در پالتاک، ۱ بهمن - ۲۱ ژانويه

پالتاک عمومی
موضوع: "در صورت حمله نظامی آمریکا به ایران چه باید کرد؟"
ميهمان: میزگرد عمومی

تاريخ: شنبه 1 بهمن 1384 - 21 ژانویه 2006
ساعت: 20:30 (تهران)، 18:00 (اروپاي مرکزي)، 9:00 (غرب آمريکا)
مکان: پالتاک، اتاق جمهوری
Paltalk | Rooms | By Language/ Nationality/ Other | Etehad Jomhourikhahn iran

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016