دوشنبه 7 فروردین 1385

ایکاش پرونده فروش غیر قانونی لوازم اتمی آلمان هم در کنار ج.ا به شورای امنیت می رفت! ناصر مستشار

نمی دانم این جمله از کیست اما از هر که هست مملو است از حکمت والای انسانی" ندیده ام کاخی ساخته شود بی آنکه خانه های دیگران با خاک یکسان شده باشد"به عبارتی شکوه وجلا ل ممالک پیشرفته از ویرانی ممالک جهان عقب نگاه داشته شده منبعث می گردد وگرنه قاعده دیگری نمی تواند برعظمت این ممالک حاکم باشد! اینبار اروپا سخت در بحران اقتصادی و بی رونقی بسر می ببرد و بطور حتم برای کسب در آمد سود آور باید یک جنگ منطقه ای قابل کنترل راه بی افتد تا این ممالک دوباره به سود های بی کران دست یابند! در مورد حمله به ایران همه کشورهای امپریالیستی متفق القولند ، تنها کنترل وعدم سرایت آن به دیگر کشورهای اسلامی منطقه و هدایت آن جنگ در دراز مدت و بحث تقسیم سهام سود از آن جنگ در میان است وگرنه جنگ به مثابه تامین کننده احتیاجات امپریالیستی جزو سرشت گریز ناپذیر ذات سیستم امپریالیستی به حساب می آید. دولت آلمان با آگاهی دولت های امریکا و دیگر ممالک با فروش ابزار آلات نظامی واتمی به اندازه کافی هیزم خشک را برای آغاز این جنگ تامین می نماید تا این جنگ بالاخره شعله ور گردد!حکومت های ابله وناتوان از شناخت منافع ملی در سرزمین های همچون ما، تنها تامین کننده نیات پلید کشورهای امپریالیستی می باشند. بعضی از تحلیل گران کشورهای امپریالیستی حتی پا را فرا نهاده واز اجتناب نا پذیری آغاز یک جنگ منطقه ای در خاورمیانه سخن به میان می آورند. ملت های ما باید به هوش باشند وبه خواست این دول تن در ندهند! دولت آلمان ظاهرا در جنگ عراق شر کت نکرده بود ، اما در خفا تمام تجربیات و شنا سائی های خود را که سالیان دراز در عراق حضور داشت به امریکا انتقال داد تا همواره در کنار متحد امپریالیستی خود یعنی امریکا باقی بماند.در این قضایا همین وزیر امور خارجه فعلی آلمان شرکت فعال داشته است! برای کشور های امپریالیستی صدام وخامنه ای و ضیاءالحق و بشار اسد وغیره فیگور های هستند بر صفحه شطرنج که به بازی گرفته می شوند وتا آخرین لحظه جهت برطرف کردن نیات خود از آنها بر صفحه شطرنج بهره می گیرند و پس از مصرف فیگور ها ،آنها را در کنار میز بعنوان اجزاء متروکه رها می سازند. در باره حکومت اسلامی ایران چون از یک انقلاب توده ای اسلامی اما ارتجاعی که خود امپریالیستها در به قدرت رساندن آنها دخالت داشته اند واز پشتیبانی تقریبی توده ای بر خوردار می باشد برخاسته است، سعی دارند جانب احتیاط را رعایت نمایند تا از آغاز یک جنگ تمام عیار توده ای جلوگیری نمایند. ایرانیا ن از ورود بیگانه به خاک خود خاطرات تلخی به خاطر سپرده اند وحاضر نیستند یک وجب از میهن خود را به روی سربازان بیگانه باز بگذارند!اپوزیسیون ایرانی شناسائی دقیقی از جامعه وروحیات مردم ندارد وحتی شناخت دقیقی از نیرنگ ها وسیاست ها آتی رژیم اسلامی بدست نیاورده است ، بدین خاطر به یک نیروی تفسیر گر و واکنش دهنده تبدیل شده است.اپوزیسون ایرانی تنها منتظر است تا رژیم اسلامی حرکتی نماید ،سپس از خود واکنشی نشان می دهد به عبارتی این اپوزیسیون به همزاد رژیم تبدیل شده است چون تاقبل از انقلاب در کنار یک دیگر علیه شاه همچون خویشاوندان تاریخی جنگیده اند وهنوز از بعضی رویاها بطور یکسان سخن می گویند ، تنها اختلا ف آنها در نقطه قرار گیری این نیروها سخن به میان می آید. بدین لحاظ اپوزیسیون ایرانی تا کنون نتوانسته است بطور جدی از رژیم ایران انشعاب تاریخی نماید ویک بدیل تاریخی مناسب به مردم ایران ارائه دهد! این کشمکش پایان نخواهد یافت مگر اینکه شناخت دقیقی از جامعه وخواستهای آنها بدست دهد!
قانونا حکومت های که تاکنون رژیم اسلامی را در راه اهداف گوناگون خود در کسب سلاح اتمی به ملایان یاری رسانده اند باید به محکمحه بین المللی کشانده شوند، اما از آنجائی که همه آن معاملات در سایه تفاهم کشور های امپریالیستی تحقق یافته است، پس کشور مقتدر معترضی باقی نمی ماند . حکومت های که برای کسب عایدات اقتصادی به کثیف ترین تجارت ضد انسانی دست یازیده اند به اندازه حکومت های ستمگر داخلی باید مجرم شناخته شوند! حکومت آلمان باید بدون هیچ اغماضی به محاکمه کشیده شود! بمب های شیمیائی ساخت آلمان بر سر مردم حلبچه و سربازان ایرانی ریخته شده است.
دولت آلمان با موذی گری خائفانه خود تمام تقصیرات را تنها به گردن شرکت های معامله کننده با ایران حواله می کند تا خود را از اتهامات نجات بدهد، اما قضایا در همینجا خاتمه نمی یابد چرا که فروش تجهیزات اتمی تاکنون مبتنی بر سیاست های سازشکارانه و سود آور نهفته بوده است. این شرکت ها تاکنون نمی توانسته اند مستقلا وبدون اجازه دولت های خود شان مستقیما اقدام به فروش لوازم فن آوری سلاح اتمی کرده باشند.همچنان که در مقالات گذشته خود اثبات کرده ام به عبارتی حکومت آلمان همواره ضدیت با یهودیت را از طریق ایران و کشورهای دیگر پیگیری می نماید وایران را به کانون ضدیت با یهودیت تبدیل نموده است. در آلمان کوچکترین خلاف مالی به سرعت کشف می شود ، چگونه می توان باور کر د که فعالیت 100 شرکت بزرگ صنعتی بدون کنترل و بدون شناسائی مقصد کالاهای صادراتی تاکنون ظرف بیست و هشت جامه عمل پوشیده باشد؟ گنشر وزیر امور خارجه روباه صفت آلمان در آغاز جنگ ایران وعراق به ندای تجاوز کار بودن عراق که همواره شرط اولیه ج.ا اسلامی بود پاسخ مثبت داد، تا روابط حسنه ودر سایه آن تجارت پر در آمد را سرعت بخشد. ملت های غیرتمند وساده لوح وزود باور همچون ملت ایران همواره با احساسات وهیجانات وشور وشوق غیر قابل کنترل وغیر منطقی وعقلانی توانسته اند بانک های ممالکی چون آلمان را پر از ارزهای باد آورده انباشته نمایند! اینبار جمهوری اسلامی با فروش نفت خود به ایورو خدمتی بزرگ به کشورهای امپریالیستی اروپائی خواهد کرد و بنظر نویسنده این سطور رژیم اسلامی توافق اروپائیها را بدست آورده است. همین سیاست را صدام دنبال نمود اما سرنگونی خود را تضمین نمود چراکه نتوانسته بود اتحاد وآرایش جهانی را به نفع خود تامین نماید . اما اینبار اروپا به ملایان قول همکاری صادقانه سپرده است. در عرصه انرژی اروپا شدیدا به گاز روسیه وابسته گردیده است ، اروپا از این بابت به شدت در رنج است وایران بعنوان دومین ذخیره کننده گاز جهان آلترنانیو بسیار مناسبی است تا اروپا خودر از چنگال روسیه رهای بخشد، اما روسیه در صدد است ایران همواره در انزوا ومحاصره اقتصادی باقی بماند تا در های ایران به سوی اروپا گشوده نگردد!حمایت های روسیه از ایران از منظر دوستی وهمسایگی نمی باشد بلکه سیاست های دراز مدت سود آوری چنین حکم می کند! صدام حسین به مثابه بازیگر احمق توانست به نحو احسن برای امیال ومقاصد امپریالیست ها به خوبی نقش آفرینی نماید ودر خاتمه همچون کیسه نایلونی یک بار مصرف فروشگاها جهت خرید به زباله دانی تاریخ پرتاب گردید. صدام وخمینی بهترین زمینه سازان سود آوری برای کشورهای امپریالیستی بوده اند!بدون اقراق باید اقرار کنیم که سرنوشت ملت های ایران وعراق در هم تنیده شده است .هریک از ممالک یاد شده با رهبری خالی از فلسفه علمی سیاست ورزی اصولی، ممالک خود را به نوبت تقدیم امپریالیست ها کرده اند! در این رهگذر دولت آلمان بیشترین سودها را نصیب خود گردانیده است. دولت آلمان با ریا کاری مختص به خود، همزمان با دو دولت در حال جنگ هشت ساله به تجارت پرداخت و در آمد افسانه ای را برای مملکتش فراهم ساخت. همه ایرانی های ساکن آلمان در قبل از انقلاب ایران ، صحبت از مشکلات وعقب ماندگی های عدیده آلمان در همه زمینه ها اظهار نظر می نمایند ، اما به برکت انقلاب وسپس جنگ ایران و عراق عملا جامعه واقتصاد آلمان رکورد رشد وپیشرفت را پشت سر گذاشت!در پایان جنگ ایران و عراق در صندوق بانک مرکزی آلمان بالغ بر 120 میلیارد مارک نقدینگی جمع شده بود که نمی دانستند با آن پول چگونه صرف هزینه کنند که با اتحاد دو آلمان همه آن نقدینگی مصرف شد و اقتصاد آلمان محتاج روابط اقتصادی جدید گردید، که این بار رساندن تجهیزات اتمی به عراق و ایران بطور همزمان می توانست پول ساز ومنبع در آمد خوبی برای اقتصاد تشنه آلمان متحد باشد. درجریان وحدت دو آلمان در سال 1990 از ادوارد شوارد نایزه وزیر امور خارجه شوروی سابق پرسیدند ؟ آیا از وحدت دوباره دوآلمان یک آلمان قدرتمند خطرناک بیرون نمی آید ؟ او در پاسخ گفته بود ، ما به آلمان پیشرفته یک آلمان عقب افتاده تحویل خواهیم داد ، آنقدر آنها باید در بازسازی آلمان شرقی با هزینه سرسام آور مشغول شوند که امکان قدرتمند شدن را از آنها خواهد گرفت! برابر گفته او همان بلا ی پیش بینی شده بر سر آلمان ناسیونالیست و پر اشتها فرود آمد وتا امروز نتوانسته اند بر مشکلات اقتصادی خود فائق آیند. "خانم مرکل صدر اعظم آلمان جدیدا گفته است"
" اینبار در برابر ایران طوری رفتار خواهیم کرد که همچون جنگ عراق ، متحد تاریخی ما یعنی امریکا از ما ناراضی نشود" اما در عین حال علیرغم محکوم نمودن ایران بابت غنی سازی اورانیوم از جانب دولت آلمان این کشور تاکنون به ایران صادارات لوزام هسته ای داشته است! همه اینها نشانه از خلاف کاری در عرف سیاست ودیپلماسی را بیان می کند که از جانب دولت فخیمه آلمان بروز می دهد! همه ایرانی های مقیم آلمان باید به این سیاست های ریا کارانه آلمان اعتراض نمایند و دست به روشنگری وافشاگری بزنند .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اخیرا هشتصد نفر در آلمان علیه حمله نظامی به جمهوری اسلامی امضاء جمع آوری کرده اند ، ولی همین اشخاص علیه تجارت غیر قانونی تجهیزات اتمی دولت آلمان با ایران تاکنون اعتراضی نکرده اند! مسلم است نظام اسلامی واپسگرا مسلح به سلاح پیچیده ساخت آلمان خود را بیشتر ترغیب خواهد دید که به استقبال جنگ برود ! هرچقدر رژیم اسلامی بیشتر به سلاح مجهز شود امکان بروز جنگ بیشتر خواهد بود. بدین خاطر دولت آلمان بعنوان عامل تشویق کننده جنگ باید به شورای امنیت برده شود!آلمان به مثابه آتش بیار معرکه شناخته شده است ،همین دولت، دیوانه وار به حکومت صدام سلاح ارسال کرده است.این دولت تمام کدورت ها وشکست های گذشته اش رادر جنگ جهانی دوم با ممالکی که علیه او به نبرد برخاسته بودند وباعث شکست او شدند از طریق تجهیز نظامی حکومت های در گیر همچون ایران وعراق در برابر امریکا، عملا دست به انتقام کشی و اعمال تلافی جویانه دست زده است. حکومت آلمان هنوز بعنوان یک کشور صادر کننده صنعتی نقش بسیار مهمی در اروپای مرکزی از خود نشان می دهد. در مقابل سیاست های ارتجاعی و ضد انسانی دولت آلمان باید متحدا ایستادگی کرد! در زیر سند ی از تجارت این دولت با ایران ارائه می شود. • ""صد شرکت آلمانی، اسلحه ی غيرقانونی به ايران صادر می کنند... پنهانكارى در معاملات ميان شركت‌هاى آلمانى و ايران، تنها به تجهيزات نظامى محدود نمى‌شود. در حال حاضر، بسيارى از شركت‌هاى آلمانى در صنايع پتروشيمى ميدان پارس جنوبى مشغول به فعاليت هستند، اما از ترس تحريم آمريكا، فعاليت‌هاى خود را پنهان نگه مى‌دارند يا كوچكتر از آنچه هست نشان مى‌دهند

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه ٢ فروردين ١٣٨۵ – ٢٢ مارس ٢٠٠۶

""صدای آلمان: در شرايطى كه شوراى امنيت سازمان ملل متحد پرونده اتمى جمهورى اسلامى ايران را در درست بررسى دارد، به گفته مقامات امنيتى آلمان، نزديك به ۱۰۰ شركت در اين كشور اسلحه غيرقانونى به ايران صادر مى‌كنند!""
دولت های به ظاهر ملی ممالک جهان سوم ، مستقیما و یا غیر مسقیم از طریق برآورده ساختن امیال پلید کشور های امپریالیستی ملتهای فریب خورده ما را به ذلت وخواری می کشانند.رساندن آگاهی به تود ه ها امکان سرنگونی اینگونه دولت ها را آسان تر می گرداند. تک و تنها به جنگ ونبرد رفتن با رهبران بی خرد، توده ها را به تماشاچی مبدل خواهد کرد! توده ها به این اندیشه فرو خواهند رفت که این جنگ براساس منافع طرفین است وجنگ حیدری ونعمتی جلوه خواهد کرد و توده ها خود را در این جنگ ذینفع نخواهند دید! ستم را خود توده ها باید حس کنند وسپس روشنگران وروشنفکران عامل ستم را به آنها معرفی کنند وبه همراه توده ها به جنگ ستمگر بروند،وگرنه در میدان تنها خواهیم ماند! به امید سرنگونی ستمگران میهنمان در ایران!

Copyright: gooya.com 2016