جمعه 18 فروردین 1385

کاخ کلنگی با مانور نظامی استوار نمی گردد! ناصر مستشار

آیا خانه های کلنگی را در ایران هنوز بخاطر دارید؟ هر چندتا خرک وپایه وستون وشمع می گذاشتند تا دیوار کلنگی فرو نریزد ، بالاخره دیوار برروی ساکنانش ریزش می کرد. آیا از مانورهای نظامی شاه هنوز چیزی در خاطرتان مانده است؟با آنهمه تجهیزات پیشرفته نظامی وبقولی پنجمین ارتش قدرتمند جهان که به حساب می آمد ،عاقبت حکومت شاه چه شد؟ رژیم اسلامی کارش به جائی رسیده است که سلاح های به اصطلاح پیشرفته خود را به رخ جهانیان می کشد تا آرامش قدرت های بزرگ جهان را برهم بزند.غافل ازاینکه کشورهای امپریالیستی از وجود سلاح های خریداری شده ج.ا. از اروپا وروسیه را مدتهاست زیر نظر دارند! تنها ماده ائی که این سلاح ها را بیش از بیش خطرناک تر می سازد ، همانا بمب اتم است که فعلا رژیم اسلامی آنرا ندارد واگرهمه این راکتها وموشکها و اژدرها به بمب اتم مجهز گردند که رژیم اسلامی هم اکنون با خریدن فرصت بطور شبانه روزی کسب آنرا پیگیری می کند ، دیگرارتش توانمند شیعیان در جهان به ثبت خواهد رسید! تمام جنبش وجوش های ملایان مدتهاست که زیر نظر ذره بین امپریالیستها قرار گرفته است و امکانات آنتی وماهواره ائی کشورهای غربی تسهیلات کشف ناپیدا ها را بسیار آسان کرده است.
شاه با داشتن آنهمه نیروی نظامی پیچده حکومت خود را ابدی می دانست، اما با جامعه ائی که آزادی نداشته باشد، این ابد یت هیچگاه رخ نخواهد داد. امریکا حفظ امنیت خلیج فارس ودریای عمان تا دهانه اقیانوس هند وشاخ افریقا را به شاه سپرده بود و تمام مانورهای ارتش شاهنشاهی ایران را امریکا توسط کارشناسان نظامی اش نظارت می کرد! درآن روزگار تقریبا تمام همسایگان ایران تا شاخ افریقا به قدرت شاه کرنش کرده بودند وآنها هم که با برتری شاه تفاهم نداشتند ، جرات اعتراض نداشتند چون شاه از جانب امریکا حمایت می شد ودر حال حاضر همه پارامترها به شدت تغییر کرده است وعملا موقعیت ج.ا. در تضاد با مولفه های یاد شده قرار گرفته است! ( در آنروزها مسعود بهنود جمعه ها مسائل ژئو پلتیک منطقه را برای مردم تشریح می کرد که تنها باسواد های سیاسی حرفهای اورا می فهمیدند) ! همزمان با قدرت نمائی شاه در جامعه فضای باز سیاسی وجود نداشت!شاید همه چیز بود اما آزادی نبود. مگر نه اینکه انسان با آزادی زنده هست؟در مقایسه با وضعیت کنونی، مردم در رفاه نسبی زندگی می کردند. شکم مردم سیر بود.در رژیم اسلامی که فقر وگرانی و حتی کرسنگی بیداد می کند. اگرمردم با شکم سیر برای بدست آوردن آزادی بپا خواستند ، شکم گرسنه را هیچ ضمانتی نیست که یکجا برای آزادی ونان قیام نکنند. در تاریخ بشریت تاکنون چنین بوده است که انسان گرسنه وانسان در بند بالاخره قیام خواهد کرد و همگان یا دیده ایم ویا خوانده ایم، ملت ایران نمی تواند خارج از قاعده عمومی تاریخ بشری عمل کند. ملت ایران نمی تواند ضد تاریخ باشد ، اینرا در تمام جنبش های تاریخی خود در گذشته به اثبات رسانده است.بقول ضرب المثل عامیانه که می گوید"" دیر وزود دارد اما سوخت وسوز ندارد"" این هست قاموس تاریخ!! اگر همین که کمی با حرکت های اعتراضی مردم فضا باز شود ، همچون قالی ریزنقش یک رشته از شیرازه فرش بیرون میآید ، عاقبت تمام تار وپود قالی از یک دیگر پاشیده میشود. افسوس که انقلاب 57 به انقلاب اسلامی تبدیل شد و آخوند متحجر رهبرآن شد! افسوس که همه آن تلاشها در راه استقرار حکومت اسلامی به کار آمد! آخوند دنیای سنتی ازدست رفته اش را می خواست بدست بیاورد ونه بیشتر!آخوند از دنیای پیشرفته به وحشت آمده بود. اقتصاد برای خر است را همان موقع روح الله خمینی به زبان آورد. اوهمه حرفهایش را آشکارا می گفت، منتها لیبرال های ما می گفتند ، به مرور تمام قدرت را خواهند گرفت وخمینی در قم ماندگار خواهد شد و کمونیست ما می گفتند ، همه این توهمات خرده بورژوازی رفته رفته از بین خواهد رفت " " دیگر جمشید مساوات کتاب خرده بورژوازی را در بحبوحه گروگان گیری سال پنجاه وهشت انتشار داده بود وهمچون وحی نازل شده از آسمان علوم کمونیست روسی بخشی وسیعی از چپ را بدان ملزم کرده وبه آن ایمان راسخ آورده بود "" در حال حاضر جمهوری اسلامی در خلیج فارس مشغول مانور نظامی است. ملایان می اندیشند که کنترل اوضاع داخل را کاملا بدست گرفته اند ، پس پاسخ دندان شکن را باید به خارج از مرزها نشان د هند تا هوس های نابجا از آنها سر نزند! مانور نظامی ج.ا. همزمان با وقوع زلزله لرستان مصادف شده است. خانه های کاه گلی و خشت خام همه فرو ریختند. مردم بسرعت گفتند که " برای مانور نظامی بودجه هست ، برای خرید پیشرفته ترین سلاح های گرانقیمت پول کافی هست ، برای ارسال کمک مالی به فلسطین ظرف بیست هشت سال گذشته بودجه فراوان وجود دارد، اما پس از بیست وهشت سال مرد م هنوز در خانه های بسیار سست وابتدائی باید زند گی کنند!همین مانورهای نظامی روزی بلای جان ملایان خواهد شد. رژیم با این مانورها می خواهد به جهان نشان دهد که با "دم شیر بازی نکنید" اما از همین اعمال تحریک کننده ج.ا. امپریالیست ها به اندازه کافی بهره برداری کرده اند تا افکار عمومی را درسطح جهان علیه خطر ج.ا. متوجه سازند.اینک رژیم اسلامی در منطقه بعنوان یک خطر بالقوه وبالفعل افشاء شده است ودر همین راستا حتی همسایگان رژیم اسلا می خود را در امان نمی بینند!بطور کوتاه بعضی از جوانب شرایط کنونی بررسی میشود:
1- بعد از آنکه رئیس جمهور برگزیده امت همیشه در صحنه تبلیغات ضد اسرائیلی خود را آغاز نمود ، عملا پس از جنگ جهانی دوم برای دومین بار یهود ستیزی دولتی توسط ج.ا. براه انداخته شده است. همه این کارزار تبلیغاتی و هیستریک با نقش فعال ولی فقیه ودولت دست نشانده او به اجراء درآمد. دیگرتمام جهانیان به خطر ناک بودن رژیم اسلامی پی برده اند.
2-کم کم برای تمام جهانیان ثابت شده است که تضاد ج.ا. تنها با اسرائیل نمی باشد ، بلکه رژیم اسلامی برای گرد آوری حمایت مسلمانان جهان از کانال یهود ستیزی وارد معرکه شده است. دیگربرهمگان روشن شده است که رژیم اسلامی در جهت برآورده ساختن وصیت های دوازده امام مظلوم در اندیشه تشکیل امپراتوری شیعیان جهان در منطقه تلاش می ورزد. مذهب شیعه هیچگاه از اجزای تشکیل دهنده مذاهب اربعه و تشکیل دهنده جهان اسلام که شامل شافعی، حنفی،مالکی،حنبلی می باشد نبوده است. بدین لحاظ رژیم اسلامی در میان مسلمانان جهان به جای دوست بیشتر دشمن دارد!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

3- ج.ا. با آزمایش موشک های با برد 5000 کیلومتر به جهانیان نشان داد که تنها سلاح های متعارف دفاعی در اختیارش نیست ، بلکه رژیم سلاح های تها جمی را تصاحب کرده است وآن سلاح ها هنوز به بمب اتم مسلح نشده اند ، در صورت مسلح شدن آن سلاح ها به کلاهک های اتمی زور گوئی رژیم اسلامی فرا منطقه ائی خواهد شد!
4-آغاز جنگ وحمله نظامی و مهارآن درقدرت هیچ نیروئی نیست ، چراکه خود رژیم به استقبال جنگ می رود. همانطور که ج.ا. در این مانورها نشان می دهد ، دیگر به نیروهای توده ائی خود متکی نیست. رژیم اسلامی به خوبی دریافته است که همچون عصر شمشیر وسرنیزه نمی توان به نیروی توده ائی اتکاء کرد ، بلکه به تکنولوژی نظامی روی آورده است.سئوال اساسی در اینجاست ، تاچه اندازه تکنولوژی ج.ا. در برابر تکنولوژی پیشرفته تر امپریالیست ها برابری ومقاومت خواهد کرد؟
5-هرچقدر تضاد ج.ا. با امریکا اوج می گیرد به همان موازات از جنبش سیاسی چه در داخل وخارج کاسته میشود.توده ها به تماشای این تضاد مشغولند و همه وظایف سرنگونی رژیم اسلامی را به امریکا حواله کرده اند وجرج بوش وخانم رایس سخنگوی ضدیت با ملایان شده اند واپوزیسیون هم به نظاره گری وتفسیر وقایع مشغول است وتنها منتظر است تا اتفاقی رخ دهد تا بدان واکنش نشان دهد. بی برنامه گی و عدم صفوف متحد ویک پارچه هرچه بیشتر گسترش می یابد . کاخ کلنگی ج.ا. تنها به نیروئی نیازمند است که آنرا با اتحاد وهمبستگی "هل" بدهد تا فرو ریزد که متاسفانه این نیرو در میدان دیده نمیشود.قبل از آنکه امریکااین کاخ کلنگی رادرهم ریزد خود بپا خیزیم وآن کاخ ستم وپوسیده را ویران کنیم! به امید آنروز.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'کاخ کلنگی با مانور نظامی استوار نمی گردد! ناصر مستشار' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016