سه شنبه 2 خرداد 1385

توهین به مردم آذربایجان توهین به همه مردم ایران است! ناصر مستشار

وجود حکومت اسلامی در ایران توهین به همه خلقهای ایران است و باید این نقیصه اسفناک را از میان برداریم!

توهین به خمینی در روزنامه اطلاعات در سال 1356 باعث آغاز انقلاب ارتجاعی واسلامی گردید. خمینی یک نفر بود ویک توهین به او باعث اعتراضات وطغیان مردم گردید، حالا توهین به مردم خطه آذربایجان صورت گرفته شده است . مردم غیور آذربایجان همواره از پیشتازان راه آزادی وسربلندی این مرز وبوم بوده اند. آذربایجانیها همواره در طول تاریخ ثابت کرده اند که می توانند در تعیین سرنوشت ایران نقش بسزائی داشته باشند.حکومت اسلامی باعلم به این موضوع در فکر ایجاد تفرقه وتشتت ملی در میان دانشجویان گام برمی دارد.توهینات مذبور به آذر بایجانیها در روزنامه دولتی "ایران" از جانب مردم فارس نوشته نشده است ودر این بابت هموطنان فارس زبان کاملا بی گناهند وهیچ اطلاعی از این نوشته ندارند وبه هیچ وجه پشتیان اینگونه توطئه آفرینی های حکومتی نمی باشند. اساسا همان شلاقی که برپیکرمردم آذربایجان می خورد برپیکر دیگر خلق های ایران هم می خورد.در زندانها ی ج.ا با همه زندانیان آزادیخواه ومبارز به یکسان برخورد می شود وهمه آنها جان عزیزشان را زیر شکنجه حکومت اسلامی به یک میزان از دست می دهند! اگرمردم آذربایجان سرکوب میشوند ،آن سرکوب توسط پاسدار آذربایجانی صورت می گیرد که توسط حکومت برای سرکوب کردن خلقها پرورانده شده اند ودارای تفکرات ارتجاعی واسلامی هم هستند. در این برهه تاریخ برشا نه های هموطنان فارس زبان وظیفه ائی بسیار مهم وتاریخی سنگینی می کند وآن وظیفه چیزی نیست جزء اعلام همبستگی با هموطنان آذری در ایران علیه حکومت اسلامی تا ملایان در برنامه های اهریمنی شان به شکست منجر گردند!از همین امروز همه جریانات سیاسی ایرانی اعم از ترک وفارس وعرب وکرد وبلوچ می توانند در اعلامیه های مشترک ویا مستقل مسئله توهین به مردم آذربایجان را محکوم نمایند ودر همین راستا رژیم اسلامی حاکم برایران را بعنوان آتش بیار معرکه به رسوائی بکشانند.در همین جا باید حساب مردم روشن بین آذر بایجان را با عده ائی معدود جدائی طلب جدا کرد. امروز از جانب حکومت اسلامی به مردم آذربایجان توهین می شود وروز دیگر به خلق کرد وروز دیگر به خلق های دیگر، واین توهینات همچنان ادامه خواهد داشت!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رژیم در اندیشه بدست آوردن اتم اسلامی است و در همین راستا همه شرایط سرکوب را علیه نیروهای آزدایخواه مهیا می سازد. منحرف ساختن اذهان عمومی علیه خود از شیوه های شناخته شده رژیم اسلامی می باشد. موقعی سیل این توهینات متوقف خواهد شد که دیگر رژیم توطئه گر وتفرقه افکن کنونی دیگر در اریکه قدرت نمانده باشد ویک نظام دمکراتیک با حفظ حقوق ملی و فدراتیو برسرکار بیاید.باتمام قوا باید توهین به مردم آذربایجان را دست مایه ائی قرار داد تا طومار حکومت اسلامی را از میهنمان ایران برچینیم!

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'توهین به مردم آذربایجان توهین به همه مردم ایران است! ناصر مستشار' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016