دوشنبه 30 اردیبهشت 1387

ثمره هاشمی: احمدی‌نژاد کی گفت پول نفت را بر سر سفره مردم می‌آوريم؟ نوروز

بعد از آنکه مشاور ارشد احمدی‌نژاد، موضوع آوردن پول نفت بر سر سفره مردم را تکذيب کرد، ‌روزنامه اعتماد ملی، مستنداتی از گفته‌های احمدی‌نژاد، در جريان تبليغات رياست جمهوری نهم درباره آوردن پول نفت بر سر سفره مردم را منتشر کرد.
به نوشته مطبوعات، ثمره هاشمی ديروز گفت: برخی اطلا‌ع‌رسانی‌ها خلط مبحث است؛ مثلا‌ می‌گويند پول نفت را بر سر سفره مردم می‌آوريم. اول اينکه کجا چنين قولی داده شد و بعد اينکه دولت درآمدی را که از نفت به دست می‌آيد بر اساس قانون مصرف می‌کند.
يکی از منابع دولت نفت است و مشخص است کجاها مصرف می‌شود و چيزی نامعين نيست و بخش مهمی از درآمدهای نفتی صرف کارهای عمرانی و يا واردات مواد ضروری، يا ديگر هزينه‌ها می‌شود.
اعتماد ملی در اين ارتباط نوشت: جناب آقای ثمره‌هاشمی زمان برای از ياد بردن اين شعار و حاشيه‌هايش آنقدر طولا‌نی نبوده و نيست که حاصل‌اش فراموشی باشد و دستمايه حمله به مطبوعات. به راستی آيا همکاران ما در اطلا‌ع‌رسانی خلط مبحث کرده‌اند يا جنابعالی و همکارانتان در دولت نهم اينچنين شعار و وعده‌ای را تکذيب می‌کنيد. ‌ ترديدی نيست که افزايش نقش مطبوعات در پهنه سياست ايران می‌تواند حساسيت‌ها، واکنش‌ها و مخالفت‌هايی را برانگيزد. تجربه چند سال اخير نشان می‌دهد ترقی مطبوعات در نردبان قدرت نهادهای مدنی ـ حتی در حد يک پله ـ صف طويلی از رقيبان را شکل می‌دهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بر اين اساس بروز و ظهور يک تحول در جريان اطلا‌ع‌رسانی کشور در وهله اول منوط به تغيير نگاه صاحبان قدرت و تبديل شرايطی است که با امواج بدبينی و بدگمانی درباره نقش اهل قلم آميخته و در گام بعدی نيازمند تعريف و تفکيکی است که بايد در روابط با مطبوعات با قدرت به وجود آيد. مطبوعات برای يافتن اقتدار و استقلا‌ل لا‌جرم بايد به توقعات و تمنيات صاحبان قدرت از رسانه‌ها پايان دهند و از اين طريق در جامعه قطب‌بندی شده سرنوشت خود را از کشاکش منافع جناح‌ها خلا‌صی بخشند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ثمره هاشمی: احمدی‌نژاد کی گفت پول نفت را بر سر سفره مردم می‌آوريم؟ نوروز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016