سه شنبه 7 خرداد 1387

درگذشت مهين بانو فقيه، همسر نظام الدين موحد، عضو درگذشته هيئت رهبری جبهه ملی ايران، تاريخ مراسم در تهران

رشته ای بر گردنم افکنده دوست
ميکشد آنجا که خاطرخواه اوست


مهين بانو فقيه همسر شادروان آقای مهندس نظام الدين موحد ، دبير کل فقيد حزب ايران و عضو درگذشته هيئت رهبری جبهه ملی ايران ، به ديار دوست شتافت . آيين تشييع هشت صبح چهارشنبه هشتم خرداد ماه از خانه موحد در اختياريه جنوبی، بهستان پنجم شماره دوازده وآيين سوگواری شامگاه آدينه دهم خرداد ماه از هجده و سی تا بيست، در مسجدالرضا در ميدان نيلوفر برگزار ميشود .
جبهه ملی ايران - تعاونی توکل - سازمان مهندسان جبهه ملی ايران

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016