شنبه 18 خرداد 1387

احمدی نژاد بزرگترين خطر برای امنيت و صلح ايران، سازمان های جبهه ملی ايران در خارج از کشور

محمود احمدی نژاد قبل از آنکه برای حضور در نشست سازمان جهانی خواربار و کشاورزی به رم پرواز کند، ميدانست که در آنجا خوش نيامده است. ابراز تمايل او برای ملاقات با پاپ بنديک رهبر کاتوليک های جهان و برلوسکونی نخست وزير ايتاليا قبلا با سردی کم نطيری رد شده بود. او و ديکتاتور زيمبابوه، رابرت موگابه، تنها کسانی بودند که برلوسکونی آنها را به ضيافتی که برای روسای کشورهای شرکت کننده در کنفرانس نامبرده ترتيب داده بود، دعوت ننمود.
احمدی نژاد پس از ورود به رم بار ديگر به درفشانی و دادن پند و اندرز و آگاهی (!) به سران کشورهای دنيا پرداخت و علاوه بر اينها در مورد دولت اسرائيل گفت: «رژيم صهيونيستی در بن بست کامل است و به فضل الهی ... اين جرثومه فساد از صفحه روزگار محو خواهد شد». اين موضع گيری بی جواب نماند. کوندوليزا رايس وزير خارجه آمريکا و اهود اولمرت نخست وزير اسرائيل هردو در فاصله کوتاهی خواستار برخورد شديدتر با ايران شدند. احمدی نژاد کنفرانس خبری که تحت عنوان "اعلام آمادگی برای مذاکره با نامزدهای انتخابات آمريکا" تشکيل داده بود را نيز به ميدانی برای حمله به سيستم انتخابات و رهبران آمريکا، سران اروپا و کشور اسرائيل تبديل نمود.
توجه به اقدامات احمدی نژاد و اينکه او در محلی مطالب فوق را ابراز کرده که به دليل نشست سازمان جهانی خواربار و کشاورزی در مرکز توجه جهانيان قرار داشته و اينکه اين مصاحبه درست در هفته ای صورت ميگيرد که پرونده هسته ايران در شورای حکام سازمان ملل مجددا مورد بر رسی قرار گرفته است، بار ديگر نشان ميدهد که او و هم فکرانش به دنبال پايان تنش ها و حل مسائل بر سر ميز مذاکره نيستند و برعکس کوشش دارند با استفاده از تمام فرصت ها و امکانات، حل مشکلات ايران با کشورهای ديگر بويژه قدرت های جهانی را از مسير منطقی، به دور از تنش و صلح آميز، که در جهت منافع ملی مردم ايران است، خارج ساخته، آنرا به راه های تنش آميز و خطرناک بياندازند. به عبارت ديگر احمدی نژاد نه تنها از تشديد تحريم های اقتصادی عليه ايران و تجاوز بيگانگان به خاک کشور و به خطر افتادن امنيت و تماميت ارضی آن ابايی ندارد بلکه کوشش دارد با اقدامات خود کشور را با تحريم های اقتصادی جديد يا فاجعه جنگی ديگر روبرو سازد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ناکامی دولت احمدی نژاد، شکست کامل آن در عرصه اقتصاد و سياست خارجی و در نتيجه تضعيف شديد موقعيت آن در عرصه داخلی بدون شک محرکه های اصلی اين گونه اقدامات خارج از قاعده اين دولت ميباشند. علی رغم قول آوردن درآمد نفت بر سر سفره مردم بويژه طبقات کم درآمد و با وجود بالا رفتن شديد قيمت نفت در بازارهای جهانی، وضع معيشتی مردم تهی دست و طبقات متوسط مملکت در دوران رياست جمهوری احمدی نژاد نه تنها بهبود نيافته بلکه به مراتب سخت تر و بدتر از گذشته شده است. فقدان مشروعيت جمهوری اسلامی و حکومت ولی فقيه هر روز آشکارتر ميشود، دولت احمدی نژاد منفور اکثريت مردم است و با آنجه ميگذرد بيش از پيش آشکار می شود که سران رژيم هرگونه اميد به پشتيبانی مردم و آينده ای با ثبات را از دست داده اند و مذبوحانه تلاش می کنند با تشديد بحران ها و خطر جنگ، ناتوانی خود در اداره کشور را بپوشانند.
جنگ هديه ای است به جمهوری اسلامی و وسيله ای است برای تقويت و تداوم آن. به اين جهت سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور اظهارات تنش انگيز احمدی نژاد، بويژه در نفی هولوکاوست و در باره محو شدن اسرائيل از صفحه روزگار را همراه با رفتار مسئولان آمريکا و اسرائيل که در برابر اين ابرازات مقابله به مثل کرده و هربار با تهديد جنک، آب به آسياب جمهوری اسلامی ريخته عملا به تداوم آن کمک ميکنند، به عنوان اقداماتی خلاف منافع مردم ايران مردود ميدانند.

سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور
۱۶ خرداد ۱۳۸۶ برابر ۵ ژوئن ۲۰۰۷

Copyright: gooya.com 2016