چهارشنبه 15 خرداد 1387

متن سخنرانی حميدرضا خادم در نشست جبهه ملی ايران - آمريکا دانشگاه مريلند

درود بر شما سروران گرامی
و سپاس از برپايی اين نشست

همرزمان ارجمند
من از ايران با شما سخن می گويم

ايرانی که سالهاست نقض حقوق بشر در اقصی نقاطش ، روند فزاينده و اسفبار به خود گرفته است . دانشجويان ، معلمان ، زنان ، فعالان مدنی و حقوق بشری تنها به جرم حق طلبی و دگر انديشی يک به يک به مسلخ گاه برده ميشوند و سرنوشتی چون بنی يعقوبها و محمدی ها نسيب شان می گردد .

امروز تبعيض های جنسيتی در عرصه اجتماعی ايران سبب گرديده که شيرزنان ايران به شکلی کاملا مدنی و مسالمت آميز ، کمپينی به راه انداخته و مطالبات حق طلبانه خود را در عرصه خانواده ، جامعه و دانشگاه پی بگيرند ، ولی حاکميت جمهوری اسلامی حتی تاب اين نوع فعاليت را نداشته و شير زنان آزاده ايران را به بند می کشد تا قوانين به اصطلاح آسمانی که تنها مصلحت حاکميت را در بر گرفته خدشه دار نگردد .

دانشجويان ايران ، اينک در شرايطی قرار گرفته اند که حتی کوچکترين خواسته های صنفی شان به درگيری ، بازداشت و محروميت از تحصيل منجر می گردد ، و همچنان آمار چنين برخوردهايی با فضای پادگانی شکل گرفته در دانشگاه ، رو به فزونی است .

معلمان و کارگران عزيز ايران که بايد گفت آينده ايران در گرو فعاليت آنان در عرصه آموزش و توليد است امروز در زير فشار کوبنده تورم و فقر کمر خم کرده و حتی در صورت اعتراض به عدم دريافت حقوق معوقه خود ، با برخورد شديد چماق بدستان حاکميت روبرو هستند و در نهايت با زندان و از دست دادن کار و شکم گرسنه خانواده روبرو هستند .


هم انديشان گرامی

عملکرد نابخردانه حاکميت سبب گرديده ائتلافی جهانی عليه ايران صورت پذيرد و حاکميت ، ناگزير از باج دادن ، چوب حراج به سرزمين عزيزمان بزند تا شايد با حمايت کشوری که هيچگاه در تاريخ پشتيبان ايران نبوده اندکی از فشار بکاهد .

امروز موقعيت سياسی ايران به حدی تنزل نموده که هيرمند بر ايران بسته ميشود ، حاکمان عراق زمزمه های لغو قرارداد ۱۹۷۵ را می کنند ، سهم پنجاه درصدی ايران در دريای مازندران ناديده گرفته ميشود و جزاير هميشه ايرانی خليج فارس در معرض خطر قرار می گيرد .

اين فقط تصوير کوچکی بود از رخدادهای فاجعه بار ايران

تحت اين شرايط ما بعنوان اپوزيسيون در کجا قرار گرفته ايم ؟

سياست سرکوبگرانه حاکميت و تفرقه افکنی بين نيروهای اپوزيسيون و همچنين دعواهای تاريخی و گرفتاری در روزمرگی حوادث ، غرور و حذف نيروهای جوان و نو انديش در عرصه فعاليت های سياسی ، سبب گرديده امروز اپوزيسيون در شرايطی قرار گيرد که به ناچار در پشت سر مردم حرکت کرده و نقش هميشگی اش که همانا آگاهی رسانی ، مبارزات مدنی و نقد قدرت است به دست فراموشی سپرده شود و با مبارزات فرسايشی درون حزبی و بين حزبی ، ناخودآگاه در جهت منفعل ساختن خود و ناشناخته ماندن در جامعه حرکت نمايد .

امروز اپوزيسيون بر طبق روش های ديرينش نتوانسته از محدوده حزبی خود خارج شود ، شناسنامه خود را ارائه نمايد ، اعتماد مردم را جلب نمايد ، از پتانسيل های موجود در نيروهای جوان و جامعه بهره بگيرد و از دايره تنگ غرور و خود محوری خارج گردد .

شايد همه ما معتقد به اين باشيم که فلسفه وجودی نيروهای اپوزيسيون مبارزه با ديکتاتوری حاکم بر ايران است ولی بايد بدانيم که اين گام دوم هر گروه و جريان است چرا که در گام اول ابتدا بايد خود را نقد کنيم و با از ميان برداشتن موانع ، خود را در حد قابل قبول جامعه بازسازی نماييم . امروز بيش از هر دوره کشور ما در شرايط خطرناک قرار گرفته است و بايد سعی کنيم با برگزيدن روش های درست ، در پيشگاه ملت و تاريخ سربلند باشيم .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

معتقدم ، جبهه ملی ايران با توجه به ساختار فراگيرش می تواند پيشگام در عرصه اتحاد بين نيروهای اپوزسيون گردد تا با همگرايی و هم انديشی در کنار ساير مبارزين ، عرصه را بر حکومت مستبد تنگ تر کرده و شرايط را برای آبادی و آزادی ايران فراهم نماييم .

در پايان مجددا از بانيان اين نشست سپاسگزاری نموده و اميدوارم برپايی اين نشست ها زمينه ساز رفع اختلافات و اتحاد بين نيروهای ملی و دلسوز وطن گردد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'متن سخنرانی حميدرضا خادم در نشست جبهه ملی ايران - آمريکا دانشگاه مريلند' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016