سه شنبه 14 خرداد 1387

پاکستان، روزهای پر التهاب در انتظار؟ گفتگوی ويدا سامعی با جواد طالعی، راديو بين المللی فرانسه

کاريکاتورهای ضد اسلامی منتشر شده در روزنامۀ دانمارکی، از سال دوهزار و پنج به اينسو اعتراضات بسياری را در کشورهای اسلامی بدنبال داشته است. تازه ترين اقدام تروريستی به اين بهانه، در مقابل سفارتخانۀ دانمارک در اسلام آباد بيش از هشت کشته و دهها زخمی بر جای گذاشته است.

دولت جديد پاکستان برای کاهش اقدامات اسلام گرايان در اين کشور به تازگی قرارداد صلحی را به طالبان اين کشور در منطقۀ وزيرستان امضاء کرده است اما حتی اين مسئله نيز نتوانسته از خشونت های اين گروه دراين کشور بکاهد.

عمليات تروريستی مقابل سفارت دانمارک آيا می تواند سرآغاز دوباره ای برای تکرار وقايع ماههای گذشتۀ پاکستان باشد؟ اين تحرکات دولت تازه به کرسی نشستۀ پاکستان را به چه آينده ای روبرو می کند؟

جواد طالعی، تحليلگر سياسی معتقد است اوضاع پاکستان آرام نيست و دولت اين کشور نيز دستخوش بحرانی درونی است. فضای منطقه به يک منطقۀ ضد غرب تبديل شده و سياست غرب باعث شده که نيروهای بنيادگرا از حاميان زيادی برخوردار شده اند...


[برای شنيدن اين گفتگو اين جا را کليک کنيد]

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016