جمعه 17 خرداد 1387

پايان اجلاس شورای حکام و تشديد بحران در پروندۀ اتمی ايران در گفتگو با علی کشتگر، راديو بين المللی فرانسه

ناصر اعتمادی - اجلاس شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی امروز در وين خاتمه يافت بی آنکه موفق شود تهران را وادار کند که در مورد آن بخش از فعاليت های اتمی اش که به گفتۀ سرويس های امنيتی پاره ای کشورها نظامی بوده توضيحاتی ارائه دهد. نمايندۀ ايران در آژانس تکرار کرد که از نظر تهران پروندۀ اتمی کشورش خاتمه يافته است، هر چند برای اولين بار برخی کشورهای جنبش غيرمتعهدها نظير هند، آفريقای جنوبی و کوبا از ايران خواستند که توضيحات مورد انتظار آژانس را ارائه کند.

علی کشتگر فعال سياسی و روزنامه نگار در پاريس می گويد : بن بست در پروندۀ اتمی ايران بر وخامت اين بحران افزوده است.


[برای شنيدن اين گفتگو اين جا را کليک کنيد]

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016