پنجشنبه 16 خرداد 1387

ليبراسيون: تحقير کودکان بهايی در مدارس ايران، راديو بين المللی فرانسه

فواد روستائی - ليبراسيون، روزنامۀ صبح پاريس، مقاله ای را به بهانۀ دستگيری های اخير شهروندان بهائی در ايران به بررسی علل اين دستگيری ها و وضعيت کلی جامعۀ بهائيان ايران اختصاص داده است.

ژان- پير پرن نويسندۀ اين مقاله مطلب خود را با اين پرسش آغاز می کند که اين دستگيری ها نشانۀ سخت تر شدن ايدئولوژيک رژيم يا حاصل تشديد مبارزات درون جناح های مختلف حکومت است؟ نويسنده پس از يادآوری دستگيری و محکوميت پنجاه و چهار تن از بهائيان شيراز در ماه ژانویۀ پيش و دستگيری اعضای رهبری اداری جامعۀ بهائيان ايران در هفته های اخير توضيح می دهد که مقامات جمهوری اسلامی ايران اين هفت نفررا به اقدام عليه امنيت ملی و ارتباط با خارجيان متهم کرده اند.

ژان پير- پرن در بخش ديگری از مقالۀ خود می نويسد که جامعۀ سيصد هزار نفری بهائيان ايران که در دوران جمهوری اسلامی همواره تحت تعقيب و آزار بوده اند در دوران رژيم پيشين نيز گهگاه آماج حملات و تضييقاتی واقع می شدند اما اکثریـت آنان نخواسته اند کشور خويش را ترک کنند. نويسندۀ ليبراسيون به اعدام بيش از دويست بهائی ايرانی در سال های نخستين انقلاب اسلامی نيز اشاره می کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در اين مقاله، فواد صابران پزشک ايرانی تبار فرانسوی در گفتگو با نويسندۀ مقاله توضيح ميدهد که بهائيان ايرانی تنها انسان هائی هستند که کودکان شان به وسيلۀ وزارت آموزش و پرورش کشورشان مورد اذيت و آزار قرار می گيرند. اين پزشک ايرانی تبار يادآوری می کند که در مدارس، بچه های بهائی را صبحگاهان از صف خارج می کنند و دانش آموزان ديگر را به توهين وتحقير باورهای دينی آنان وادار می سازند.

ژان – پير پرن در بخش پايانی اين مقاله موج تازۀ آزار و اذيت و بازداشت بهائيان را به مبارزات درون- جناحی نظام ارتباط داده و پس از اشاره به فتوای آيت الله منتظری مبنی بر برخورداری بهائيان ايران از حق آب و گل و حقوق شهروندی در کشور می نويسد با توجه به وضعيت آيت الله منتظری ودر منزل تحت نظر بودن يا به عبارت بهتر مغضوب بودن او، معلوم نيست که اين فتوا اثر معکوس نداشته باشد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ليبراسيون: تحقير کودکان بهايی در مدارس ايران، راديو بين المللی فرانسه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016